ตั้งกระทู้ใหม่

สทศ. ประกาศยกเลิกชำระค่าสมัครสอบ GAT PAT ผ่านไทยพาณิชย์


ลบ แก้ไข

สทศ. ประกาศยกเลิกชำระค่าสมัครสอบ GAT PAT ผ่านไทยพาณิชย์

สทศ. ประกาศยกเลิกชำระค่า

 
ตามที่ สถาบันทดสอบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับผูแทนรับชําระเงินคาสมัครสอบการสอบ ดังกลาว จํานวน ๓ แหง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา ทั่วประเทศแลวนั้น

เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชยไมสามารถใหบริการเปนผูแทนของสถาบันทดสอบฯ ในการออก ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี ตามกฎหมายรัษฎากร ซึ่งกําหนดใหสถาบันทดสอบฯ ที่ไดจดทะเบียน ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมายรัษฎากรแลว จะตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูสมัครสอบที่ชําระเงินคาสมัครสอบ ไดทุกราย สถาบันทดสอบฯ จึงจําเปนตองระงับการเปนผูแทนรับชําระคาสมัครสอบการทดสอบความถนัด ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของธนาคาร
ไทยพาณิชยออกไปกอน

ดังนั้น ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินคาสมัครสอบผานผูรับชําระเงินไดเฉพาะธนาคารกรุงไทย และเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศเทานั้น

*การสมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2559 จะเริ่มวันที่ 1-20 กันยายน 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธารา อิสสระ  (พี่แฮนด์)
facebook : handyman eduzones
twitter : @HandEduzones

ประกาศรับตรง ม.วลัยลักษณ

 โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 26 ส.ค. 58 11:48 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 422 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 422 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ