ตั้งกระทู้ใหม่

อธิการบดี มพ. ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนิสิตช่วงวิกฤติภัยแล้ง


ลบ แก้ไข

อธิการบดี มพ. ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนิสิตช่วงวิกฤติภัยแล้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และนายวิทวัส สาคะศุภฤกษ์ หัวหน้าสาธารณูปโภค ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดทำถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตามมาตรการเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลไปแล้ว 9 จุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอีก 11 จุด ผลของมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวทำให้สามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมาก โดยกลุ่มอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ได้ปรับใช้น้ำบาดาลทั้งหมด คงเหลือในกลุ่มในกลุ่มอาคารหอพักบุคลากร นิสิต และบริเวณสนามกีฬา จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ เร่งดำเนินการจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาได้ โดยได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว บริเวณหอพัก UP DORM สามารถจ่ายน้ำให้แก่กลุ่มอาคารหอพักได้ 2 หลัง และจะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จครบทุกหลังและทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ นิสิตและบุคลากรทุกคน ให้ช่วยร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำและช่วยกันสอดส่องดูแลการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น หากพบเห็นการสูญเสียน้ำดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กองอาคารสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1060-1065โดย EZ0045033
วันที่ 11 มี.ค. 59 17:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,943 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,943 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่