ตั้งกระทู้ใหม่

กรมการขนส่งทางบก จัดทำร่างประกาศ รถต่างประเทศเข้าไทยเสร็จแล้ว!


ลบ แก้ไข





กรมการขนส่งทางบก จัดทำร่างประกาศ รถต่างประเทศเข้าไทยเสร็จแล้ว! พร้อมใช้ทันทีเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับ ร่างหลักเกณฑ์รถต่างชาติข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ให้รถทุกคันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย เป็นการจัดระเบียบและควบคุมดูแลการนำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ

   
  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนนำรถยนต์ข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยว่าข
ณะนี้กรมฯ ได้จัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นอันจำเป็นในการใช้รถ เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์นี้ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เช่น กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจจราจร หน่วยงานความมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ภายในต้นสัปดาห์นี้ โดยพร้อมประกาศใช้ทันที หลังจากมีการลงนามในกฎกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ซึ่งขณะนี้กฎกระทรวงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คาดว่ากระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้เร็วๆ นี้ ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดรถต่างชาติที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ), รถยนต์บรรทุก (กระบะ) ที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ของประเทศที่ไม่มีความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศร่วมกับประเทศไทย และกำหนดให้ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งขออนุญาต ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอันเป็นที่ตั้งของด่านที่จะนำรถเข้าล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และต้องเป็นการยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย โดยต้องมีหลักฐานครบถ้วน ประกอบด้วย พาสปอร์ตผู้ขอ พาสปอร์ตและใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถ ทะเบียนรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กำหนดการท่องเที่ยว และหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทยที่เป็นผู้ยื่นขอแทน ซึ่งการอนุญาตให้นำรถเข้ามาใช้แต่ละครั้งจะมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม การขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถสำหรับติดประจำรถตลอดระยะเวลาการใช้รถในประเทศไทย โดยรถยนต์แผ่นละ 500 บาท และรถจักรยานยนต์แผ่นละ 200 บาท 

     
นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย จะต้องดำเนินการขอเทียบใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอันเป็นที่ตั้งของด่านที่จะนำรถเข้า และต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและมารยาทในการขับรถในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ การใช้รถในประเทศไทยทั้งคนขับรถและผู้ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้ามาใช้ชั่วคราว จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายไทยได้ทันที และจะถูกบันทึกประวัติความผิดไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการขอนำรถเข้ามาอีกในครั้งต่อไป ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นผู้ยื่นขออนุญาตแทน ต้องมีความรับผิดชอบในการกำชับให้ผู้นำรถเข้ามาใช้ชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ที่มา
http://www.js100.com/en/site/post_share/view/22306

 



โดย EZ0040064
วันที่ 29 ก.พ. 59 15:26 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,241 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,241 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่



กระทู้แนะนำ