ตั้งกระทู้ใหม่

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏสดุดี


ลบ แก้ไข14 กุมภาพันธ์ ราชภัฏสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏด้วย

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ที่ได้รับพระราชทาน
สีของตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-------------------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิงตราพระราชลัญจกรและสีจาก 
งานวิจัยเเชิงงสร้างสรรค์ "การออกแบบกราฟฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"2552-2554 
ผู้วิจัย ผศ.ประชิต ชิณบุตร สาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
--------------------------------------------------------------------------------------------
แบบอักษร: BSRU Bansomdej [Version 2.0] ออกแบบโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
ประธานสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
--------------------------------------------------------------------------------------------
สร้างสรรค์ผลงานโดย : นายนัชนันท์ นครคง นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์โดย EZ0032222
วันที่ 8 ก.พ. 59 15:39 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,779 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,779 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ