ตั้งกระทู้ใหม่

คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ


ลบ แก้ไข

คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ
คู่มือเตรียมสอบ ท้องถิ่น ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศกรมป่าไม้ ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก ข

ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

 • วิชาคณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
  วิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย
  ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
  สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) 
   

 •  โดย parich suriya
วันที่ 10 ธ.ค. 62 09:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 300 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 300 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ