ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้ารวมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จ.ศรีสะเกษ


ลบ แก้ไข

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
           ด้วยประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี พ.ศ.2568                และปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี   ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุ                                                                เป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม  ผู้สูงอายุจะต้องมีศักดิ์ศรีและดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

         สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการดำเนินงานในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม  จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์” ขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน พนักงาน หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ได้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 


 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญท่านจัดส่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการชำระค่าลงทะเบียนมายังสำนักบริการวิชาการโทรสาร๐๔๓-๗๑๐-๖๘๔หรือส่งอีเมล์มา msu.one2556@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทร ๐๘–๗๗๒๔-๒๑๘๙ และ ๐๘–๓๑๔๘-๘๔๙๘  ในวันและเวลาราชการ และสามารถdownload รายละเอียดโครงการได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 25 มิ.ย. 61 14:35 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 713 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 713 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ