ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การกำหนดราคากลางและแนงทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ของทางราชการ" จ.สกลนคร


ลบ แก้ไข

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การกำหนดราคากลางและแนงทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ของทางราชการ"
 
 
จากกำหนดการเดิม วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561
เลื่อน มาเป็น วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมรองรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         ของทางราชการ” และราคากลางพัสดุอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ)   ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและการแก้ปัญหาจากการถูกตรวจสอบ 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และนำหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยราคากลางทั้งกรณีของงานจ้างก่อสร้างและกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
          ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากวิทยากรผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์โดยตรง และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติและจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ซึ่งจะประกาศใช้กับทุกหน่วยงานภาครัฐ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
๑. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
๔. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานในสังกัดศพด./ลูกจ้าง
๕. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายงานด้านการจัดหาพัสดุหรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญท่านจัดส่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการชำระค่าลงทะเบียนมายังสำนักบริการวิชาการโทรสาร๐๔๓-๗๑๐-๖๘๔หรือส่งอีเมล์มา msu.one2556@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทร ๐๘–๗๗๒๔-๒๑๘๙ และ ๐๘–๓๑๔๘-๘๔๙๘  ในวันและเวลาราชการ และสามารถdownload รายละเอียดโครงการได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.thโดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 13 มิ.ย. 61 16:29 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 707 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 707 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ