ตั้งกระทู้ใหม่

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เดินหน้าการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็งของชาติ


ลบ แก้ไข
คณาจารย์และนักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เดินหน้าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็งของชาติ ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน จัดกิจกรรม โครงการ “บัญชีครัวเรือน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธฯ และผู้สนใจในชุมชน เพื่อให้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือนและวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย
 


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสรรค์ รังคะภูติ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี เครือรัฐติกาล ,อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ และตัวแทนนักศึกษาคณะบัญชี SPU จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมหรือชุมชน โครงการ “บัญชีครัวเรือน”ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และผู้สนใจในชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีครัวเรือนและวิธีคุมค่าใช้จ่าย ณ  หอประชุมภายในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ
อาจารย์รังสรรค์ รังคะภูติ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นองค์กรที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ และอยู้ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คณะบัญชี SPU จึงได้ร่วมมือกับ โรงเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ชุมชนเพชราวุธ พัน 1 และชุมชนเพชราวุธ พัน 2 ในการจัดให้มีโครงการบริการวิชาการสู่สังคมหรือชุมชน “บัญชีครัวเรือน” เพื่อให้นักศึกษได้นำความรู้ที่ได้รับจากคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ออกไปช่วยเหลือรับใช้ ดูแล สังคม ชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ รวมถึงการมีสำนึกในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 


ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รู้จักการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการจัดทำบัญชีในครัวเรือนและวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การเงินของครอบครัวดีขึ้น อาจารย์รังสรรค์ กล่าว
 #ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 7 มิ.ย. 61 11:01 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 372 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 372 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ