ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม มอบดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์


ลบ แก้ไข
วันนี้(27 เม.ย.)  สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท น้ำมันพืชไทย  จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
 
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มทำธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด  ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2528  นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์  ได้บริหารจัดการจนประสบความสำเร็จ สามารถนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533  ดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าหลักที่บริษัทผลิตได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน กากทานตะวัน กากถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์  เป็นต้น
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทำให้ปัจจุบันบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันพืชชั้นนำของอาเซียน และได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุน ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 จากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด  ปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตลอดระยะเวลาของการทำงาน นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเข้าอบรมในหลักสูตรด้านการบริหารจัดการมากมายหลายหลักสูตร ทำให้สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูง จนถือว่าเป็นนักปฏิบัติที่รู้จริง ทำได้จริง   
นางสาวสุดารัตน์  วิทยฐานกรณ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้มีผลงานโดดเด่น เป็นหนึ่งในนักธุรกิจ              ที่ได้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ได้แสดงความสามารถในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่วางรากฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชตราองุ่น จนมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ครองตลาดน้ำมันพืช  การดำเนินงานของบริษัท                 ในปี 2560 ที่ผ่านมา มียอดขายประมาณ 25,000 ล้านบาท และมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,200 คน 
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ยังได้ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคนไทยที่ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หลายสถาบัน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน ระดับ อนุบาล ประถมและอุดมศึกษา บริจาคเงินช่วยเหลือการจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์  ทำห้องแก่โรงพยาบาลหลายแห่ง   เผยแพร่ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับน้ำมันถั่วเหลืองในโรงพยาบาลต่างๆ  โครงการรักษ์ท่าจีน โดยร่วมกับชุมชนดูแลรักษาแม่น้ำรวมทั้งร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำท่าจีน และส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อให้เกิดปัญญาและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องความพอเพียง เป็นต้น
            ด้วยประจักษ์ในผลงานอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ กอปรกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติผ่านกิจกรรมที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อประโยชน์มหาศาลในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไปแก่ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 27 เม.ย. 61 08:23 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 393 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 393 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ