ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ประดับบ่าและป้ายชื่อ!! สร้างความภาคภูมิใจ นศ.การจัดการความปลอดภัยการบิน ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม


ลบ แก้ไข
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ  ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดพิธีอันทรงเกียรติ  แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม    ”พิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา” ประจำปี 2560 นั้นก็เพื่อต้องการให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม ลูกSPUทุกคนและจะได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมสืบต่อไปเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีและอาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม รวมถึง น.อ.ดร.วุฒิภัทร จันทร์สาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติ และทำการประดับบ่าและมอบป้ายชื่อให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย 

ซึ่งวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบิน มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ ได้พิจารณาและเห็นว่า การเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในด้านการบินในระดับสูง สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบิน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนโยบายของประเทศ อันจะช่วยสังคมและส่งเสริมพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำหนดสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน - กลุ่ม Pilot - กลุ่ม Airport/Cargo - กลุ่ม Aviation Safety
อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
จุดเด่น
"เรียนกับมืออาชีพ" มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน และหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน มีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เป็นต้น
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- งานด้านความปลอดภัยการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
- งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น และบริษัทวิทยุการบิน
- งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ
- งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน
- งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน
- งานด้านการบิน (นักบินพาณิชย์และนักบินส่วนบุคคล) ฯลฯ
เงินเดือน
เงินเดือน : 20,000 - 150,000 บาท
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาลัยการบินและคมนาคม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1285,1286  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1286
อีเมล์ :  admissions@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/asf/th/programs.php
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/ATSPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
 
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #วิทยาลัยการบินและคมนาคมSPU
 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 20 ก.ย. 60 16:34 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 303 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 303 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ