ตั้งกระทู้ใหม่

สุดเจ๋ง!! โปรแกรมทำ portfolio ต้องใช้!!


ลบ แก้ไข

โปรแกรมสร้างแฟ้มโครงงาน
           
การประเมินผลด้วย แฟ้มสะสมงาน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการสอนของครู และแฟ้มสะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของนักเรียน เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่า “ในแง่ของการประเมินผล ศิลปะและคุณภาพของผลงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ มิใช่เป็นเรื่องที่สามารถได้รับการยกเว้น” 

ดังนั้นนักเรียนจึงควรจัดสร้างแฟ้มสะสมงานขึ้นมาเพื่อแสดงถึงระดับความชำนาญ ศักยภาพของตนและยังสามารถผสมผสานทักษะและวิธีการที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนไว้ในแฟ้มสะสมงานได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานนี้ได้เพิ่มความเที่ยงได้อย่างมีระบบ รูปแบบของการประเมินผลตามสภาพจริงนี้ได้สนับสนุนว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของระบบการศึกษา การบูรณาการการสอนและการประเมินผลมีความหมายที่แสดงถึง เป้าหมายที่แตกต่างแต่สัมพันธ์กัน แฟ้มสะสมงานสามารถประสานประโยชน์ของการประเมินผลไปสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้เรายังอาจจะได้รับผลพลอยได้ที่รับรู้ได้ทุกฝ่ายคือ การเสริมสร้างพลังการพัฒนานักเรียนที่มาจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน แฟ้มสะสมงานนอกเหนือจากการเป็นวิถีทางอีกทางหนึ่งในการประเมินผล จึงเป็นการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งแห่งทศวรรษนี้ เพื่อความคาดหวังว่าวิธีการเรียนนี้จะรองรับและพัฒนาคนให้เป็นผู้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคมไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพในวงวิชาการต่อไป และเพื่อวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
 โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 16 เม.ย. 58 15:01 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 62,894 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 62,894 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ