ตั้งกระทู้ใหม่

สรุปเป้าคะแนนรับตรง จุฬาฯ 59 ทุกคณะ


ลบ แก้ไขคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

รับทั้งหมด 590 ที่นั่ง

รับเฉพาะ นักเรียน ม.6 เท่านั้น
เงื่อนไข GPAX 5 เทอม 3.00

สาขาบัญชี และ สาขาบริหาร 

รับทั้งหมด 500 ที่นั่ง คะแนนที่ใช้คือ GAT 50% + PAT1 50%
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้นอังกฤษเน้นคณิตกลาง ๆ ทั้งสองวิชา

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng         140
PAT1                80 

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng           70 
PAT1               150

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          100
PAT1               120


สาขาสถิติ และ สาขาประกันภัย

รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง คะแนนที่ใช้คือ GAT 40% + PAT1 30% + PAT2 30%
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้นอังกฤษเน้นคณิตเน้นวิทย์กลาง ๆ 
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng         140
PAT1                90 
PAT2               120GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          80 
PAT1               170 
PAT2               130GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          100
PAT1               100
PAT2               160GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          100
PAT1               120
PAT2               140

 

คอร์สที่ควรลง บัญชี จุฬาฯ:  PAT1 Hack     GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง   

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 120 ที่นั่ง
รับเฉพาะ นักเรียน ม.6 เท่านั้น
เงื่อนไข GPAX 5 เทอม 2.75
คะแนนที่ใช้ GAT 40% + PAT1 40% + สังคม วิชาสามัญ 20% 
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ  GAT 75 คะแนน   PAT1 75 คะแนน   สังคม วิชาสามัญ 25 คะแนน   ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา 
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้นอังกฤษเน้นคณิตเน้นสังคมไม่ชอบสังคม
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng         140
PAT1                80 
สังคม                50 GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          70 
PAT1               150 
สังคม                 50  GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng         100
PAT1               100
สังคม                 65 

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          125
PAT1                125
สังคม                 35 

 

คอร์สที่ควรลง เศรษศาสตร์ จุฬาฯ:  PAT1 Hack     GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง   


 

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง
รับเฉพาะ นักเรียน ม.6 เท่านั้น
เงื่อนไข GPAX 5 เทอม 2.75 

เลือกสอบคณิตศาสตร์ 
รับ 10 ที่นั่ง คะแนนที่ใช้ GAT 40% + PAT1 60% 
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT1 75 คะแนน  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่ 

แม่นอังกฤษไม่แม่นอังกฤษ
GAT เชื่อมโยง       140
GAT Eng              140
PAT1                   130GAT เชื่อมโยง       140
GAT Eng              120
PAT1                    150

เลือกสอบภาษา
รับ 80 ที่นั่ง คะแนนที่ใช้ GAT 40% + PAT7 60% 
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT1 75 คะแนน  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่ 

แม่นอังกฤษไม่แม่นอังกฤษ
GAT เชื่อมโยง       140
GAT Eng              140
PAT7                   205GAT เชื่อมโยง       140
GAT Eng              120
PAT7                   220

 

คอร์สที่ควรลง นิเทศ จุฬาฯ:  PAT1 Hack     GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 815 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 2.50     เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 2.50
คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT1 20% + PAT3 60%
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนรวมกันทุกวิชา 50%  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้นอังกฤษเน้นคณิตเน้น PAT3
GAT เชื่อมโยง    140
GAT Eng          140
PAT1                 90 
PAT3                190GAT เชื่อมโยง    140
GAT Eng            70 
PAT1                150
PAT3                190GAT เชื่อมโยง    140
GAT Eng            80  
PAT1                 80 
PAT3                220

 

คอร์สที่ควรลง วิศวะ จุฬาฯ:  PAT1 Hack     GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 200 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 2.75     เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 2.75

เลือกสอบคณิตศาสตร์
รับ 100 ที่นั่ง
คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT1 20% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 20% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + สังคม วิชาสามัญ 20%
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT1 90 คะแนน  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้นอังกฤษเน้นคณิตเน้น วิชาสามัญ
GAT เชื่อมโยง    140
GAT Eng           140
PAT1                  90 
ไทย                    60 
อังกฤษ                50 
สังคม                  35  GAT เชื่อมโยง     140
GAT Eng           100
PAT1                 155
ไทย                    60 
อังกฤษ                40 
สังคม                   35 GAT เชื่อมโยง    120
GAT Eng            80 
PAT1                  90
ไทย                    70 
อังกฤษ                50 
สังคม                  50 

 

คอร์สที่ควรลง นิติ จุฬาฯ:   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง      PAT1 Hack


เลือกสอบภาษา
รับ 100 ที่นั่ง
คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT7 20% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 20% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + สังคม วิชาสามัญ 20%
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT7 90 คะแนน  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

เน้น GAT PATเน้น วิชาสามัญ
GAT เชื่อมโยง    140
GAT Eng           140
PAT7                 260
ไทย                   60  
อังกฤษ               60  
สังคม                 35  GAT เชื่อมโยง    120
GAT Eng            120
PAT7                  160
ไทย                    80 
อังกฤษ                70 
สังคม                  50 

 

คอร์สที่ควรลง นิติ จุฬาฯ:   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

รับทั้งหมด 260 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 2.75   เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 2.75

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

รับทั้งหมด 10 ที่นั่ง
คะแนนที่ใช้ PAT1 25% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 25% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + สังคมวิชาสามัญ 25%
อยากติดต้องได้ึคะแนนเท่าไหร่

ไม่เก่งคณิตเน้นคณิตกลาง ๆ
PAT1       80
ไทย         80
อังกฤษ     60
สังคม       60PAT1       170
ไทย          70
อังกฤษ      60
สังคม        40PAT1       120
ไทย         80
อังกฤษ     60
สังคม       50

 

คอร์สที่ควรลง อักษร จุฬาฯ:  PAT1 Hack

 

สาขาวิชาอักษรศาสตร์

รับทั้งหมด 250 ที่นั่ง
คะแนนที่ใช้ PAT7 25% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 25% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + สังคมวิชาสามัญ 25%
อยากติดต้องได้ึคะแนนเท่าไหร่

เน้น PAT7เน้นวิชาสามัญ
PAT7       270
ไทย         75
อังกฤษ     60
สังคม       45PAT1       190
ไทย          85
อังกฤษ      70
สังคม        50

 

คอร์สที่ควรลง อักษร จุฬาฯ:   GAT Hack Eng

 

 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 80 ที่นั่ง
รับเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น
เงื่อไข GPAX 5 เทอม 2.50
คะแนนที่ใช้ GAT 70% + PAT1 หรือ PAT7 30%
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เน้น PATGAT เชื่อมโยง เต็ม
GAT เชื่อมโยง     140
GAT Eng            140
PAT1/PAT7        265GAT เชื่อมโยง     150
GAT Eng            140
PAT1/PAT7        240
สาขาอื่น ๆ
เก่ง Engเน้น PAT
GAT เชื่อมโยง     140
GAT Eng            140
PAT1/PAT7        200GAT เชื่อมโยง     140
GAT Eng            120
PAT1/PAT7        250

 

คอร์สที่ควรลง รัฐศาสตร์ จุฬาฯ:   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 


 

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 55 ที่นั่ง
รับเฉพาะนักเรียน ม.6 สายวิทย์ เท่านั้น
เงื่อนไข GPAX 5 เทอม 2.50
คะแนนที่ใช้ GAT 30% + PAT1 20% + PAT2 50%
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT 75 คะแนน  PAT1 75 คะแนน  PAT2 75 คะแนน   ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

ไม่เน้นคณิตไม่เน้นวิทย์ไม่เน้นอังกฤษ
GAT เชื่อมโยง  140
GAT Eng         140
PAT1                80 
PAT2              120 
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT1               130
PAT2               100
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          100
PAT1               100
PAT2               140
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับทั้งหมด 110 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรีน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 3.00   เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 3.00
คะแนนที่ใช้ PAT4 40% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 20% + ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 20%
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT4 120 คะแนน   ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

กลาง ๆเน้น PAT4
PAT4      200
อังกฤษ      60
คณิต         40
ฟิสิกส์       50

PAT4      220
อังกฤษ      50
คณิต         40
ฟิสิกส์       50

 

คอร์สที่ควรลง สถาปัตย์ จุฬาฯ:   JET Math


 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

รับทั้งหมด 490 ที่นั่ง 17 สาขาวิชา
รับเฉพาะนักเรียน ม.6 สาย วิทย์ - คณิต เท่านั้น
เงื่อนไข GPAX 5 เทอม 3.00 และต้องมี เกรดเฉลี่ยรวมของวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 เทอม 3.25
คะแนนที่ใช้ GAT และคะแนน วิชาสามัญ หรือ cu-sci สี่วิชา คือ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ (คะแนน cu-sci ย้อนหลังได้ 2 ปี)
สัดส่วนคะแนน GAT 20% + คณิตศาสตร์ 20% + ฟิสิกส์ 20% + เคมี 20% + ชีววิทยา 20%
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม และ ธรณีวิทยา
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   55
ฟิสิกส์                 55
เคมี                     60
ชีวะ                     55GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   60
ฟิสิกส์                 60
เคมี                    65
ชีวะ                    60

 

สาขาวิชาวิชาเคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยีทางอาหาร
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   47
ฟิสิกส์                 50
เคมี                     60
ชีวะ                     50GAT เชื่อมโยง   125
GAT Eng          100
คณิต                   55
ฟิสิกส์                 55
เคมี                    60
ชีวะ                    55

 

สาขาวิชาชีวเคมี
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   45
ฟิสิกส์                 45
เคมี                     55
ชีวะ                     45GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   50
ฟิสิกส์                 55
เคมี                    55
ชีวะ                    50

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ พันธุศาสตร์ และจุลชีววิทยา
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   50
ฟิสิกส์                 45
เคมี                     40
ชีวะ                     40GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   55
ฟิสิกส์                 50
เคมี                    45
ชีวะ                    45

 

สาขาวิชาสัตววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   35
ฟิสิกส์                 40
เคมี                     45
ชีวะ                     40GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   40
ฟิสิกส์                 45
เคมี                    45
ชีวะ                    45

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
คณิต                   35
ฟิสิกส์                 35
เคมี                     35
ชีวะ                     35GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   35
ฟิสิกส์                 40
เคมี                    45
ชีวะ                    40

 

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
GAT ดีGAT ไม่ค่อยดี
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          120
คณิต                   30
ฟิสิกส์                 30
เคมี                     35
ชีวะ                     35GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
คณิต                   30
ฟิสิกส์                 35
เคมี                    40
ชีวะ                    40

 

คอร์สที่ควรลง วิทยา จุฬาฯ:   JET Math   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รับทั้งหมด 271 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 2.00   เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 2.00

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 25%
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่

PAT5 ดีPAT5 ดีเวอร์
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5               220
อังกฤษ                50
ไทย                    80GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          120
PAT5               240
อังกฤษ                50
ไทย                    70

 

สาขาวิชาประถมศึกษา

คะแนนที่ใช้

สายวิทย์ GAT 20% + PAT5 30% + PAT2 15% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 15%

เน้น GATเน้น PAT
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5               180
PAT2               100
อังกฤษ               40
คณิต                   35GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5               210
PAT2               120
อังกฤษ               40
คณิต                   35

สายศิลป์ GAT 20% + PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 20% + สังคม วิชาสามัญ 10%

GAT ดีGAT ไม่ดี

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5               200
อังกฤษ               50
ไทย                   70
สังคม                 40

GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5               220
อังกฤษ               55
ไทย                   75
สังคม                 40

สายศิลป์-คำนวณ GAT 20% + PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + ภาษาไทย วิชาสามัญ 10% + สังคม วิชาสามัญ 10% + คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 10%

PAT5 ดีPAT5 ดีมาก

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5               200
อังกฤษ               60
ไทย                   80
สังคม                 40
คณิต                  40

GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5               230
อังกฤษ               50
ไทย                   70
สังคม                 40
คณิต                  40

 

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 15% + ฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือ ชีววิทยา วิชาสามัญ 35%

GAT ดีGAT กลาง ๆ
GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             140
PAT5                   200
คณิต                      40
ฟิสิกส์                     65
เคมี                        75
ชีววิทยา                  55GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             120
PAT5                   210
คณิต                      50
ฟิสิกส์                     60
เคมี                        70
ชีววิทยา                  50

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + PAT1 40% +PAT2 10
เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT1 75 คะแนน  ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา

เน้น GATเน้น PAT1PAT1 น้อย
GAT เชื่อมโยง  140
GAT Eng         140
PAT5              180
PAT1              100
PAT2              100GAT เชื่อมโยง  120
GAT Eng         100
PAT5              160
PAT1              150
PAT2              100GAT เชื่อมโยง  140
GAT Eng         140
PAT5              200
PAT1                80
PAT2              120

สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สอบวิชาสามัญ คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + ภาษาไทย หรือ สังคม วิชาสามัญ 25%

คะแนน
GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             140
PAT5                   210
อังกฤษ                   50
ไทย / สังคม            70

สอบ PAT7 คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + PAT7 25% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25%

เน้น GATเน้น PAT
GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             140
PAT5                   200
อังกฤษ                   50
PAT7                   230GAT เชื่อมโยง      120
GAT Eng             100
PAT5                   220
อังกฤษ                   50
PAT7                   250

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + คณิตศาสตร์1 หรือ สังคมศึกษา วิชาสามัญ 25%

เน้น GATเน้น PAT5
GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             140
PAT5                   180
อังกฤษ                   50
คณิต                      42
สังคม                     62GAT เชื่อมโยง      140
GAT Eng             100
PAT5                   200
อังกฤษ                   50
คณิต                      35
สังคม                     55

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว

คะแนนที่ใช้ GAT 20% +PAT5 30%  + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25% + คณิตศาสตร์1 หรือ สังคมศึกษา หรือ ภาษาไทย วิชาสามัญ 25%

คะแนน
GAT เชื่อมโยง               140
GAT Eng                      140
PAT5                            200
อังกฤษ                           55
คณิต / สังคม / ไทย         80

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + PAT1 25% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25%

เน้น GATเน้น PAT5เน้น PAT1
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5                170
PAT1                 90
อังกฤษ                40GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5                210
PAT1                 80
อังกฤษ                40GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5                170
PAT1                140
อังกฤษ                40

สาขาวิชาธุรกิจการศึกษา

คะแนนที่ใช้ GAT 20% + PAT5 30% + PAT1 25% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 25%

เน้น GATกลาง ๆเน้น PAT1
GAT เชื่อมโยง   140
GAT Eng          140
PAT5                200
PAT1                100
อังกฤษ                40GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5                200
PAT1                115
อังกฤษ                50GAT เชื่อมโยง   120
GAT Eng          100
PAT5                180
PAT1                140
อังกฤษ                50

 

คอร์สที่ควรลง วิทยา จุฬาฯ:   PAT1 Hack     JET Math   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง
รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว
เงื่อนไข นักเรียน ม.6 GPAX 5 เทอม 3.00    เด็กซิ่ว GPAX 6 เทอม 3.00
คะแนนที่ใช้ GAT 25% + PAT1 25% + PAT2 30% + ชีววิทยา วิชาสามัญ 20%
เกณฑ์ขั้นต่ำ PAT1 90 คะแนน PAT2 90 คะแนน ถ้าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นพิจารณา
อยากติดต้องได้คะแนนเท่าไหร่ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่สัตวแพทย์มีการรับตรงปกติจึงไม่มีสถิติคะแนน แต่เมื่อพิจารณาจากคะแนนแอดมิชชั่นแล้ว สามารถเทียบคะแนนกับคณะสหเวชไว้โดยคะแนนคณะสัตวแพทย์จะสูงกว่า โดยประมาณเราสามารถ +10 ที่ PAT1 และ PAT2 ได้ แต่เกณฑ์นี้ไม่แน่นอนนะคะ ยังไงถ้าสนใจคณะนี้พี่แนะนำว่าให้ทำคะแนนเยอะกว่าสหเวชไว้พอสมควรค่ะ

คอร์สที่ควรลง สัตวแพทย์ จุฬาฯ:   PAT1 Hack   GAT Hack Eng     GAT Hack เชื่อมโยง

 

รับตรงปกติจุฬาฯ ทุกคณะ ใช้คะแนน GAT/PAT 1/2559 และ
คะแนน วิชาสามัญ ปี 2559 เท่านั้น คะแนนเก่าใช้ไม่ได้

 

เมื่อน้อง ๆ รู้เกณฑ์การพิจารณาแล้ว และรู้แล้วว่าตัวเองต้องทำคะแนนเท่าไหร่ ใครยังไม่มั่นใจว่าจะทำคะแนนได้ตามเป้า หาตัวช่วยได้ที่นี่เลย

⬤  ต้องการคะแนน PAT1 ตามเป้า ด้วยเวลาอันน้อยนิด ต้องนี้เลยคอร์ส PAT1 Hack

⬤  คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ ต้องแข่งกับเวลา ถ้าอยากทำข้อสอบให้ทันต้องมีเทคนิคลัดดี ๆ ที่ติวได้กับคอร์ส JET Math

⬤  GAT เชื่อมโยง เป็นพาร์ทนึงที่ต้องได้เกือบเต็มถ้าจะเข้ารับตรง ซึ่งไม่ยากขอแค่รู้สูตรกันพลาดจากคอร์ส  GAT Hack เชื่อมโยง

⬤  GAT Eng พาร์ทนี้ต่อให้ไม่เก่งอิง แต่ถ้าได้เทคนิคดี ๆ ก็ข้อสอบได้ทุกคน ลองคอร์ส GAT Hack Eng เลย

 

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน รายละเอียด https://www.opendurian.com/news/chula_normal/
 โดย EZ0008553
วันที่ 21 ก.ย. 58 14:50 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 6,975 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,975 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ