ตั้งกระทู้ใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 -2558


ลบ แก้ไข

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 -2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 -2558 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในการนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ปริญญา ได้แก่ 
- ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ จำนวน 3 คน ดังนี้
1. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร 
2. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ 
3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายสมจิต ทองบ่อ (สมจิตร บ่อทอง)
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย และสมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกร ปาสาใน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 จำนวน 35 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ทุน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 6,940 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 6,044 ราย ระดับปริญญาโท 724 ราย และระดับปริญญาเอก 172 ราย โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคเช้า จำนวน 4,564 ราย และภาคบ่าย จำนวน 2,376 ราย
ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว/จิรศักดิ์ วงพรมบุตร /บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวงโดย EZ0048498
วันที่ 22 มี.ค. 59 13:10 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,054 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,054 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่