ตั้งกระทู้ใหม่

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


ลบ แก้ไข

โครงการเยาวชนจีอีแอล (GEL) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ระยะสั้น รุ่นตุลาคม 2558 ณ ประเทศ อังกฤษ อเมริกา และสิงคโปร์    เปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่ประเทศ อังกฤษ อเมริกา และสิงคโปร์ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2558 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เป็นโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ เลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์ และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย
    เยาวชนจีอีแอล จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำได้
    โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการจะมีค่าใช้จ่ายจริงตามแต่ประเทศที่ผู้สอบเลือก แต่ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายใน 100 ลำดับ จะได้รับทุนหรือความช่วยเหลือตามลำดับที่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท โดยผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 โครงการจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้เต็มจำนวน 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. ศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10 – 22 ปี (ข้อสอบแยกระดับ) (ระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเดินทางตามที่โครงการฯกำหนด)
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน 
4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้
***ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการที่ต้องการไปประเทศอเมริกาต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ สมัคร   
วิธีการสมัคร 
1. สมัครที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล
2. สมัครทาง website สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.gelschool.com/geleducation/scolarship.html

 
รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ค. 58
วันสอบ  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่  โทร. 094-989-9845, 088-585-2454โดย GELeducation
วันที่ 4 ก.ค. 58 12:02 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 3,068 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,068 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ