ตั้งกระทู้ใหม่

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการ “ค้นหาตัวต้น”


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการ “ค้นหาตัวต้น” เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับลักษณะนิสัยของตนเองที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆ ในอนาคตของพวกเขา และให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อาจารย์พิมพ์พธู พินทุเสนีย์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และชมรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และอาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล ผู้อำนวยการสำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาดหมาวิทยาลัยเนชั่น ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดโครงการ “ค้นหาตัวตน” ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้จัดโครงการ “ค้นหาตัวตน” ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวตนของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการที่คนที่จะประสบความสำเร็จได้ หรือดูเหมือนจะมีความสามรถมากกว่าคนปกติทั่วไป ส่วนใหญ่เกิดจากตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เพราะเขารู้ว่าเขาคือใคร และรู้ว่าเขาสามรถจะทำอะไรได้บ้าง และเมื่อรู้ว่าทำอะไรได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสามรถเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขได้โดยง่าย
การค้นหาตัวตนนี้ใช้หลักทฤษฏีเข้ามาเกี่ยวข้องเริ่มจากรูปแบบบุคลิกภาพ (Theory of Personality Types) ของจิตแพทย์ชาวสวิสชื่อ คาร์ล ยุง (Carl Gjung) วัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI การค้นหาอาชีพ ที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของผู้ทำแบบทดสอบ