ตั้งกระทู้ใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น สร้างชื้อคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1


ลบ แก้ไข


 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น สร้างชื้อคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 “การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระหว่างสถาบัน ปีการศึกษา 2558” ระดับปริญญาตรี จาก 9 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ จัดโดยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการ Management Fair ครั้งที่ 9 ขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งภายในงานได้มีการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชา การแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ร่วมทั้งกิจกรรมการแข่งขัน “โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีระหว่างสถาบัน ประจำปี 2558” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการบัญชีและวิชาชีพบัญชีและเป็นเวทีการแข่งขันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการบัญชีและวิชาชีพบัญชี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระหว่างสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ได้จัดการแข่งขันออกเป็น 3ระดับ ได้แก่ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประเภท สาย A ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 9 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ จำนวน 18 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม A และทีม B การแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 คำตอบ ข้อสอบในการแข่งขันมีจำนวน 80 ข้อ แบบทกสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการบัญชี การเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยนางสาวรมิดา เลิศธนธร นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นางสาวจรินทร์ทิพย์ สัทธาพล นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวสุวนันท์ สุวรรณกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นางสาวดวงพร เบ้าสมศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2,นางสาวพรอนงค์ ภิญโญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวหัทยา วังตา นักศึกษาชั้นปีที่ปี 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น  โดยมีอาจารย์จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชากาบัญชี, อาจารย์เถลิงศักดิ์ สุทธเขต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์มุทิตา ธรรมสาโรจอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และหาข้อมูลต่างๆ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มาเป็นอย่างดี  จึงทำให้ประสบความสำเร็จ โดยได้สร้างผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ประกาศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  ครอบครัว ตลอดจนถึงนักศึกษาด้วย และยังได้แสดงความสามรถในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และเป็นเวทีในการสร้างประสบการณ์ด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ร่วมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทางด้านวิชาชีพบัญชี อันเป็นการส่งเสริมผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปโดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 มี.ค. 59 18:24 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 882 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 882 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่