ตั้งกระทู้ใหม่

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลบ แก้ไข

นับได้ว่าจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับการเข้าศึกษา ในรั้วของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 4–6 ปี ของหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าศึกษาจำนวนมาก ปัจจุบันเปิดสอนมาแล้ว 9 รุ่น และในปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 6)  มีผู้สำเร็จการศึกษาก่อนหลักสูตร 3 ปีครึ่ง จำนวน 11 คน จากจำนวน 29 คน ซึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาของหลายคน แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ
อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนกลุ่มวิชาชีพบังคับ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่งนักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่จบในหลักสูตรใหม่ การที่มีนักศึกษาจบ 3 ปีครึ่ง กว่า 11 คน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษา ที่สามารถวางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดี นักศึกษาหากมีปัญหาก็มาปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง เช่น การลงเรียนหลักสูตรวิชาโท รายวิชาชีพเลือก เป็นต้น จากการสอนนักศึกษากลุ่มนี้มา 4 วิชา คือ รายงานข่าวเบื้องต้น สื่อใหม่ การสื่อสารมวลชนในลุ่มแม่น้ำโขง และการเขียนบทภาพยนตร์ รวมถึงกลุ่มวิชาโท คือ รายวิชาภาพยนตร์ในลุ่มน้ำโขง พบว่านักศึกษามีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่าง