ตั้งกระทู้ใหม่

อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา


ลบ แก้ไข

อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง เรียบเรียงสวนสุนันทา เป็นเขตพระราชฐานส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งหลังในปี ๒๔๕๐ ได้ทอดพระเนตรเห็นสวนของพระราชวงศ์ยุโรปหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ วิลลา โนเบล ซันเรโม ประเทศอิตาลี ทรงพอพระราชหฤทัยมาก จึงทรงเกิดความคิดในการสร้างสวนป่าสำหรับประพาสเป็นการส่วนพระองค์เช่นนั้นบ้าง เมื่อเสด็จนิวัติพระนครในปี ๒๔๕๑ ได้ทรงจัดวางแบบการสร้างสวนสุนันทาให้เป็นสวนป่าทันที ทรงกำหนดให้สร้างประตูจากถนนบ๋วยในพระราชวังสวนดุสิต ไปสู่สวนสุนันทา เรียกว่าประตูสี่แซ่ หรือประตูสุนันทาทวาร ทรงออกแบบ ตกแต่งพื้นที่เป็นโขดเขาคูคลอง มีสวนดอกไม้ และตำหนักเรียงรายอยู่ทั่วไป ทรงโปรดให้ขุดคู คลอง และสระน้ำใหญ่ใน สวนสุนันทา และขุดคลองในบริเวณพระราชวังดูสิต พระราชทานชื่อว่าคลองเม่งเส็ง ดินที่ได้จากการขุดคูคลองและสระน้ำในครั้งนั้นได้นำมาตกแต่งเป็นเนินเขาใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในปัจจุบัน ในการก่อสร้างครั้งนั้นได้ก่ออุโมงค์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ ก่อนจะถมดินคลุมด้านบน และทำให้เนินเขานั้นมั่นคงแข็งแรงขึ้นด้วย ดังได้มีลายพระราชหัตถ์ถึง เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ทรงปรารภว่า
“ดินข้างคลองเม่งเส็งนั้นให้นึกเสียดาย เพราะ