ตั้งกระทู้ใหม่

2 ยักษ์ใหญ่ Dynamic University!! ม.ศรีปทุม จับมือ สจล. เปิดหน้าใหม่วงการศึกษา ร่วมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU ร่วมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve พร้อมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน
(เมื่อเร็วๆนี้)  ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม New S-Curve พร้อมร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ศรีปทุม และ สจล. 2 สถาบันDynamic University (ผู้นำด้านเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง) แถวหน้าของประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับแวดวงอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาวิชาการและสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบันสามารถเรีย