ตั้งกระทู้ใหม่

[New Book]+แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.


ลบ แก้ไข

[[โหลด]]แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
[[แชร์ ]]คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. พร้อมเฉลย
[[เฉลย]]หนังสือสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ปรับปรุงล่าสุด


แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.

เนื้อหาประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 20)

4 ความรู้ทั่วไป

5 พรบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2446

6 ระเบียบสารงานบรรณ

7 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสมาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545

8 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส และ สว

9 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง

10 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการอกเสียงประชามติ

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โหลด แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.
<