ตั้งกระทู้ใหม่

++[เตรียมสอบ]++สอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด [ออกชัวร์]


ลบ แก้ไข

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

เนื้อหาประกอบด้วย
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

– แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

– แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

– แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

– แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

– แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

– แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

– แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


สอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด
จำหน่ายแนวข้อสอบ ID:0879534318