ตั้งกระทู้ใหม่

++[ติวเข้ม]++แนวข้อสอบครู กศน.พร้อมเฉลย


ลบ แก้ไข

#สรุปแนวข้อสอบแนวข้อสอบครู กศน.ที่ออกบ่อย

#หนังสือสอบแนวข้อสอบครู กศน.คัดกรองมาอย่างดี

#แนวข้อสอบแนวข้อสอบครู กศน. อัพเดทใหม่

 

แนวข้อสอบครู กศน.

เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
13 แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล
MP3- P042 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แนวข้อสอบครู กศน.
 จำหน่ายแนวข้อสอบ ID:0879534318