ตั้งกระทู้ใหม่

""ใครอยากรู้ว่า แนวข้อสอบตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง


ลบ แก้ไข

โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com

สั่งซื้อเลยตอนนี้ที่ Line.ID:@i8888

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- ข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554

- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548

- การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

- ความรู้เกี่ยวกับวงจร Half wave หน้าที่การทำงาน

- ความรู้เกี่ยวกับวงจร Fullwave

- ความรู้เกี่ยวกับ Copper cable and Fiber optic cable

- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม open source

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)