ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่5 จ.สกลนคร


ลบ แก้ไข

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
 
“พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๖ จ.สกลนคร"
 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ผู้ควบคุมกำกับดูแลในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารสัญญา ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลโดยค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์
๑.      เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ คณะกรรมการจัดหาพัสดุและ
บริหารท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ในด้านการบริหารพัสดุ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง