ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่5 จ.อุดรธานี


ลบ แก้ไข

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
 
          “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                            พ.ศ.๒๕๖๑
 รุ่นที่ ๖ จ.อุดรธานี"
 
       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ผู้ควบคุมกำกับดูแลในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารสัญญา ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลโดยค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์
๑.      เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ คณะกรรมการจัดหาพัสดุและ
บริหารท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ในด้านการบริหารพัสดุ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และนำหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยราคากลางทั้งกรณีของงานจ้างก่อสร้างและกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานเกี่ยวข้องกับการพัสดุ และตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อบังคับบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติและจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
      ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ ซึ่งจะประกาศใช้กับทุกหน่วยงานภาครัฐ
       ๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการจัดทำร่าง TOR และหลักการบริหารสัญญา  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ของหน่วยงานภาครัฐทุกสังกัด
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญท่านจัดส่งผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในการชำระค่าลงทะเบียน มายังสำนักบริการวิชาการโทรสาร ๐๔๓-๗๑๐-๖๘๔ หรือส่งอีเมล์มาที่ msu.one2556@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ โทร ๐๘–๗๗๒๔-๒๑๘๙ และ ๐๘–๓๑๔๘-๘๔๙๘  ในวันและเวลาราชการ และสามารถdownload รายละเอียดโครงการได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                             
 โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 16 พ.ค. 61 11:54 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 117 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 117 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ