ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ สกอ. - เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”


ลบ แก้ไข
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา(ที่5จากขวา) พร้อมด้วยอาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากขวา) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ชึ่งการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรูปแบบ สหกิจศึกษา(Cooperative Education) จึงเป็นอีกแนวทางที่สถาบันการศึกษานำมาจัดการศึกษาสำหรับการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตข้างต้น อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษานั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและดำเนินงานจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 3 รุ่น แล้ว ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มีมาตรฐานคุณภาพตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนิเทศงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนอีกด้วย  ทั้งนี้ผลการจัดโครงการฯ ทุกครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร กล่าว
 
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 9 พ.ค. 61 14:34 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 87 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 87 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ