ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น และความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเขียนโครงการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง" จ.ศรีสะเกษ


ลบ แก้ไข

โครงการอบรมสัมมนา 
 
หลักสูตร   "กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม 
การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น และความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเขียนโครงการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง"
 
 
 
        ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ดำเนินการหรือปรับปรุงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง การเพิ่มเติม การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง  และขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชน กับแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่น  ทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติ  รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบหนังสือสั่งการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น หรือนโยบายการนำเงินสะสมไปใช้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือ ผู้บริหาร  ไม่ได้กำหนดหรือปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงนำไปสู่ปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของผู้บริหาร ที่ต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนได้
 
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม  การแก้ไข  การเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนหรือแนวทางการดำเนินงานตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงแนวทางการเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงและหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๔ เพื่อลดปัญหาข้อบกพร่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การเขียนโครงการ  และการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
-----------------------------------------------
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องกาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ
- รวมถึงสามารถ download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                              โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 8 พ.ค. 61 16:32 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 52 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 52 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ