ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ร.ร่วมมือภาครัฐ กระตุ้นผู้ประกอบการหอพัก ป้องกันอัคคีภัยอย่างมีสติ


ลบ แก้ไข                       คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายกิตติศักดิ์  พงศ์กมลรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงหัวหมาก บรรยาย “การเฝ้าระวังภัยและการป้องกันอัคคีภัยในหอพัก”ให้แก่ผู้ประกอบการหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

                        ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ม.ร.เป็นสถาบันที่ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหอพัก ใส่ใจสุขลักษณะของหอพัก ร่วมมือขจัดปัญหายาเสพติด การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาทในหอพัก โดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมยาก และเป็นห่วงลูกหลานที่พักอาศัยในหอพัก ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้หอพักสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ที่มีระบบการป้องกันภัยที่เข้มแข็ง แต่ขาดการควบคุมดูแลเมื่อ