ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ระบบตำแหน่งปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2561" จ.ขอนแก่น


ลบ แก้ไข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
"ว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ระบบตำแหน่งปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.2561"

 
 
 
 
 
           
    ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
-----------------------------------------------
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องกาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัคร