ตั้งกระทู้ใหม่

"ม.ร.อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ"


ลบ แก้ไข

            สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานหอการค้าไทย-จีน ครูเพลงชลธี ธารทอง นายตำรวจ EOD จาก 3 จังหวัดภาคใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาต่าง ๆ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัย  ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้มีหลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น

               ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี  (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์)นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) นายจิตติ  ตั้งสิทธิ์ภักดี  ประธานหอการค้าไทย-จีน และนายกสมาคม  ค้าทองคำ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต)  นายสมนึก ทองมา หรือ ชลธี ธารทอง ครูเพลงชื่อดังศิลปินแห่งชาติ  (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม)

          สภามหาวิทยาลัยยังมีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แก่ พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก่ นายสมควร นกหงษ์ และ นายพีรวัฒน์  สุรเศรษฐ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ แก่ นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ ปริญญาศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย แก่ นางสาวนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

                นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายระเบิด (EOD) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขในพื้นที่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ เพชรกำโต  ด.ต.เอกชัย สมอคำ ด.ต.กฤตธนา เอกกิตติขจร และปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ส.ต.ท. พูลสวัสดิ์ เสถียรอุดร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญต่อสู้กับคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธยิงกราดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย จนคนร้ายหลบหนีไป  ทั้งนี้  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2561 (คาบบ่าย) ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โดย prram
วันที่ 10 มี.ค. 61 13:38 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 246 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 246 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ