ตั้งกระทู้ใหม่

ร่วมบุญการศึกษา สร้างแหล่งการเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน! กับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม


ลบ แก้ไข
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม CSR จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั้งยืน( ปีที่4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ช่วยนักเรียนในชนบท ด้วยการรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน และชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างห้องสมุด เพื่อพัฒนาการศึกษา สร้างแหล่งการเรียนรู้ สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งมียอดเงินทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 329,999.25 บาท โดย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ถวายแด่ท่านพระใบฏีกาครูอุเทน สุทธิสัทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา และรองเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมารศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการได้ จัดทำโครงการ บริการวิชาการสู่สังคม “หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาซึ่งเป็น โรงเรียนเอกชนการกุศลในการอนุเคราะห์ของวัดแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีพระใบฎีกาอุเทน สุทฺธิสทฺโท เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีระยะเวลาการพัฒนาโครงการ 5 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการได้จัดโครงการฯ ผ่านมาแล้ว 3 ปี
ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมว่า   จากการเริ่มต้นจัดโครงการฯในปีที่ 1-3 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ สร้างโรงเชื่อมเหล็ก ทำข้าวไรซ์เบอรี่ พัฒนาวัด  โรงเรียน  สร้างอาชีพ ให้นักเรียน  และชาวบ้านในชุมชน  โดยการจัดผ้าป่าขึ้น 3 ปี เริ่มจากปี 2557, 2558 และปี 2559  ด้วยการนำเงินปัจจัยมาใช้ตามหลักบวรและพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่4 มียอดเงินทำบุญบริจาคสำหรับจัดทำโครงการฯ รวม 4 ปี มากกว่า 2.75 ล้านบาท โดยต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ใจบุญใจกุศลในการบริจาคทุนทรัพย์ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษากับทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน 4 กิจกรรมที่ผ่านมา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยคะ
 ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ทางด้านคณบดีฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รวมถึงคณาจารย์ ได้ประชุมร่วมกันและเห็นควรว่า จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ให้กับนักเรียนด้วยการสร้างห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือเข้าไว้ในห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป จึงวางแผนจัดโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยการรับเงินบริจาคและร่วมทำบุญจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและมีหนังสือที่ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป   
https://www.spu.ac.th/fac/graduate

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 16 ม.ค. 61 16:35 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 278 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 278 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ