ตั้งกระทู้ใหม่

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี @12 มกราคม 2561


ลบ แก้ไข
วันที่ 12 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้งเป็น ”วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม”
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 โดยการวางรากฐานของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วย ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษา รู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า
ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการศึกษาให้กว้างไกลขึ้น โดยขยายวิทยาเขตขึ้นอีกแห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 และชั้น 20 เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับนักบริหาร
และในปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558
นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 48 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ” อย่างแท้จริง
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU
 

     โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 12 ม.ค. 61 09:30 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 212 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 212 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ