ตั้งกระทู้ใหม่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ! นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม : Pre-Tour นำเสนอบริษัททัวร์จำลอง ”เส้นทางต่างประเทศ เกาหลี & ฮ่องกง มาเก๊า”


ลบ แก้ไข


 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตังจริง ประสบการณ์จริง นำเสนอโปรเจ็กทัวร์โครงการบริษัททัวร์จำลอง Pre-Tour เส้นทางทัวร์ต่างประเทศ 2 กลุ่ม 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี และ ฮ่องกง-มาเก๊า ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ ก่อนเดินทางปฎิบัติงานจริงในต่างแดน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการจริง การนำเสนอโครงงานบริษัททัวร์จำลอง โดยได้รับเกียรติจากดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการนำเสนอโครงงานบริษัททัวร์จำลอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำเสนอโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม Pre-Tour เส้นทาง 2 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เส้นทาง ประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มที่ 2  เส้นทาง ประเทศฮ่องกง – มาเก๊า เป็นการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติจริงในต่างแดน และเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ตามหลักมาตรฐานสากล ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มี ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในการนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อ.ราณี อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ อ.เตือนใจ ศรีชฎา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม   ร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงงานของนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม