ตั้งกระทู้ใหม่

ม.รามคำแหง จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่” ที่ จ.ปราจีนบุรี


ลบ แก้ไข          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ
          สำหรับ หัวข้อที่ฝึกอบรม ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3) การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 5) การทิ้งงาน 6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และ 7)  กรณีศึกษา และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (รวมอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการบรรยาย) รับจำนวนจำกัด 100 คน และผู้ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037-454-096 , 081-905-3699 โดย prram
วันที่ 17 ต.ค. 60 09:27 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 175 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 175 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ