ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับ itd แสะ ส.ก.อ. จัดอบรม “การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (itd) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมให้กับนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒนา รองผู้อำนวยการ(วิชาการ) itd ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมบรรยายในหัวข้อ การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าบริการอาเซียน วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 14 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ itd และ ส.ก.อ. เพราะทั้ง 3 หน่วยงานเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันการเปิดเสรีภาคบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพหุภาคี อยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ขององค์การการค้าโลก โดยอยู่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) การเปิดเสรีภาคการศึกษามีรูปแบบการดำเนินการที่สำคัญ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การบริการข้ามพรมแดน ( Cross-border Supply) รูปแบบที่ 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) รูปแบบที่ 3การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ ( Commercial Presence) และรูปแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งภาคการศึกษาของประเทศไทยโดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการเปิดเสรีทางการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อรองรับการแข่งขัน พร้อมทั้งทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขันทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีและเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 20 ก.ย. 60 12:06 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 62 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 62 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ