ตั้งกระทู้ใหม่

หลักสูตร ป.โท MPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560


ลบ แก้ไข

หลักสูตร ป.โท MPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560
 

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หน่วยกิต

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

การคัดเลือก
  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ช่วงกลางคืนวันศุกร์ วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 173,500 บาท
2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 40,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรณีชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
7. หนังสือรับรองตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ)
8. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://gspa.nida.ac.th

 โดย GSPA PR
วันที่ 19 ก.ย. 60 15:05 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 802 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 802 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่