ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ศูนย์สหกิจศึกษาฯ SPU ติวเข้ม ยกระดับ "คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน"


ลบ แก้ไข
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการอบรมเชิงนโยบาย หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน" ให้กับคณาจารย์ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 14 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) อาจารย์สำรวย เหลือล้น  รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดเผยว่าจากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ ”เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง” สอดคล้องกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประกาศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น”มหาวิทยาลัยสหกิจศึกษา”  ดังจะเห็นได้จากทุกหลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา  ดังนั้นอาจารย์นิเทศจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาในการทำโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ  แต่เนื่องจากยังมีอาจารย์นิเทศบางส่วนยังไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ (มาตรฐานสมาคมสหกิจศึกษาไทย หรือ สำนักงานการอุดมศึกษา) 

ศูนย์สหกิจศึกษาฯมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จึงได้จัดทำหลักสูตรเร่งรัดตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน ใช้ในการอบรมเชิงนโยบายหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน"โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นิเทศที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศเข้าใจมาตรฐานการนิเทศ และเพื่อให้คณาจารย์นิเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการก่อน-ระหว่างและหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยรูปแบบการจัดอบรมเชิงนโยบายหลักสูตร“คณาจารย์นิเทศให้เป็นอาจารย์นิเทศแบบมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน" เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยจัดให้มีการบรรยายและสัมมนากลุ่มย่อย Workshop จำนวน 5 Workshop โดยการบรรยาย และสัมมนากลุ่มย่อย (workshop 1)ในหัวข้อ” มาตรฐาน และกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา“ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ต่อด้วย การบรรยายและสัมมนากลุ่มย่อย (workshop 2)  หัวข้อเรื่อง” มาตรฐาน และกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการบรรยายและสัมมนากลุ่มย่อย (workshop 3)  หัวข้อเรื่อง” มาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษา”โดย  อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายและสัมมนากลุ่มย่อย (workshop 4)    หัวข้อเรื่อง”  มาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษา”โดย อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายและสัมมนากลุ่มย่อย (workshop 5)    หัวข้อเรื่อง “มาตรฐานและกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อด้วยการตอบข้อคำถาม และทำแบบประเมิน


https://www.spu.ac.th/department/job
#ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพSPU #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุม
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1002,1124 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 17 ก.ค. 60 16:40 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 79 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 79 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ