ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)”


ลบ แก้ไข
ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement)” เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 14 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด ที่ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ  อีกทั้ง จังหวัดชลบุรี ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐบาล ที่ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่รัฐบาลเรียกว่า First S-curve และ New S-curve รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น เขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน และนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ้น อันก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต   http://www.east.spu.ac.th/admission/
 
#ม.ศรีปทุม ชลบุรี #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง   โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 20 มิ.ย. 60 22:38 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 89 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 89 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ