ตั้งกระทู้ใหม่

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง) ประจำปีการศึกษา 2560


ลบ แก้ไข

โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษในหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
1.2          มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
1.3          เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น
1.3.2            เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย หรือเป็นโรคไม่ติดต่อที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา
                     1.3.3  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 
2.  วิธีและเกณฑ์การคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครโดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
รายละเอียดคะแนนเต็มคำอธิบาย
1.  GPAX (เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา)15GPAX  x  15/4
หมายเหตุ  15  คือคะแนนเต็ม
                4  คือ GPA (เต็ม 4.00)
2.  GPA (เฉลี่ย 5 วิชา) เรียงตามลำดับวิชา ดังนี้
    2.1 คณิตศาสตร์      
    2.2  เคมี
    2.3  ภาษาอังกฤษ
    2.4  ชีววิทยา
    2.5  ฟิสิกส์30GPA x 30/4
หมายเหตุ   30  คือคะแนนเต็ม
  1. คือ GPA  (เต็ม 4.00)
คิดคะแนน GPA โดยแยกเฉลี่ยผลการเรียน
ของแต่ละวิชา (2.1 – 2.5) ตามลำดับ และ
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 วิชาอีกครั้ง
  1. 3. ความรู้  ความสามารถทางการออกแบบ กราฟิก  วัสดุและบรรจุภัณฑ์
30ประเมินจากโดยการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์
  1. Portfolio การออกแบบ ความสามารถพิเศษและการทำกิจกรรม
20
  • อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

5. ทัศนคติและบุคลิก5อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
รวม100 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน
              1.  คะแนนผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์ เรียงลำดับไม่เกินจำนวนรับ
              2.  หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้
                        2.1 รวมคะแนนจากข้อ 1, 2 และ 3
                              2.2  อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ผลการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ยุติ
 
3.  จำนวนรับ 15 คน
 
4.  หลักฐานการสมัคร
  4.1 ใบสมัครโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง
4.2  สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (แบบ ปพ.1)
4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.4  สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ใบโอนเงิน)
 
5.  วิธีการสมัคร
 ผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ยื่นความจำนง ได้ดังนี้
 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://agro.psu.ac.th กรอกประวัติให้ครบถ้วนและชำระค่าสมัคร      150 บาท โดยให้โอนค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               ชื่อบัญชี “คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์” เลขที่บัญชี 565-245363-3
 
6.  กำหนดการคัดเลือก
กิจกรรมกำหนดการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครบัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์30 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร1  มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์5  มิถุนายน 2560
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ฯ และชำระค่าลงทะเบียนภาค 1/2560ภายใน 20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา21  มิถุนายน  2560
 
7.  การประกาศผล
         การประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือติดตามรายละเอียดได้ที่  http://agro.psu.ac.th
 
8. สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลได้ที่  คุณสุขภิญญา พวงสุวรรณ  งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  E-mail :  sukpinya.k@psu.ac.th   หรือที่งานการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 7428 6316
 โดย Davin
วันที่ 3 พ.ค. 60 09:47 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 183 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 183 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ