ตั้งกระทู้ใหม่

รับตรงโครงการขยายโอกาสช่วงที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ลบ แก้ไข





คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มีด้วยกัน 6 หลักสูตร
ขอแนะนำคณะฯของเราเป็น VDO ก่อนนะคะ
1.ทรัพยากรเกษตร
ศึกษาการจัดการด้านพืชและทรัพยากรเกษตร ที่ครอบคลุมพืชไรและพืชสวน ตรวจสอบวิเคราะห์ทรัพยากรเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงดิน น้ำ ภูมิอากาศ และนิเวศเกษตร รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย
ตัวอย่างอาชีพ : นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน เจ้าของฟาร์มและธุรกิจทางการเกษตร

2.ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
มุ้งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ตลอดจนการบริหารบุคคล องค์กร และธุรกิจทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างอาชีพ : ทำงานในธนาคารหรือสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการฟาร์มเกษตร เจ้าของฟาร์ม เจ้าของธุรกิจทางการเกษตร
 
3. สัตวศาสตร์
มุ้งเน้นการเรียนเพื่อวางแผนการผลิตปศุสัตว์อย่างครบวงจรได้แก่ การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ การคำนวณสูตรและการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การบริหารจัดการระบบสุขาภิบาลฟาร์มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศและของโลก
ตัวอย่างอาชีพ : นักสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์อาหารและเวชภัณฑ์สัตว์ เจ้าของฟาร์ม เจ้าของธุรกิจสินค้าทางการเกษตร
 
4. ประมง
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำและสถานที่เลี้ยง เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ตัวอย่างอาชีพ : นักวิชาการประมงทั้งในภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
5. เทคโนโลยีการอาหาร
มุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นอาหารในระดับอุตสาหกรรมการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพและการผลิตอาหารเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ตัวอย่างอาชีพ : หัวหน้าฝ่ายผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าของร้านเบเกอรี่ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายประกันคุณภาพอาหารทั้งในภาครัฐและเอกชน
 
6. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถพัฒนาและควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตราฐาน ปลอดภัยและเหมาะต่อผู้บริโภค
ตัวอย่างอาชีพ : นักโภชนาการในโรงพยาบาล ที่ปรึกษาเรื่องการกินอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม นักวิจัย นักโภชนาการ
หากสนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >>> http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/
ติดตามข่าวสารข้อมูลการสมัครได้ที่ QR Code ข้างล่างนี้เลย



 



โดย ทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 10 มี.ค. 60 16:21 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 434 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 434 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่



กระทู้แนะนำ