ตั้งกระทู้ใหม่

((แจกฟรี)) แนวข้อสอบ การไฟฟ้าผ่ายผลิต พร้อมเฉลย จำนวน 500 ข้อ ใช้สอบปี 2560


ลบ แก้ไข

((แจกฟรี)) แนวข้อสอบ การไฟฟ้าผ่ายผลิต พร้อมเฉลย จำนวน 500 ข้อ ใช้สอบปี 2560
 

แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ

แนวข้อสอบจานวน 100 ข้อ

1. Stability คือคนประเภทใด

ก. คนที่มีอารมณ์แปรปรวน ข. คนที่มีสุขภาพจิตดี

ค. คนที่ชอบความตื่นเต้น ง. คนที่มีความอ่อนไหว

ตอบ ข. คนที่มีสุขภาพจิตดี

2. Id หมายถึงอะไร

ก. สภาพจิตใต้สานึก ข. เป็นส่วนของจิตไร้สานึก

ค. การเรียนรู้ในการปรับตัว ง. หลักแห่งความจริง

ตอบ ก. สภาพจิตใต้สานึก

3. แรงจูงใจแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศเป็นแรงจูงใจลาดับที่เท่าใดของมาสโลว์

ก. 1 ข. 2

ค. 3 ง. 4

ตอบ ง. 4

4. Extrovert เป็นคนอย่างไร

ก. มองโลกแง่ร้าย ข. เป็นคนเก็บตัว

ค. เจ้าระเบียบ ง. ชอบเข้าสังคม

ตอบ ง. ชอบเข้าสังคม

5. แรงจูงใจเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เป็นแรงจูงใจลาดับที่เท่าใดของมาสโลว์

ก. 1 ข. 2

ค. 3 ง. 4

ตอบ ค. 3

6. กล่าวกันว่าสิ่งใดก็ตามหากเราอดทนพยายามทาติดต่อกันไปเป็นเวลาเท่าใด สิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัย

ของเรา

ก. 120 วัน ข. 90 วัน

ค. 45 วัน ง. 30 วัน

ตอบ ค. 45 วัน

7. พัฒนาการของบุคลิกภาพขั้นปากเริ่มตั้งแต่อายุเท่าใด

ก. แรกเกิด -1 ปี ข. 1-2 ปี

ค. 33-5 ปี ง. 6-11 ปี

ตอบ ก. แรกเกิด -1 ปี

8. นิสัย หมายถึงอะไร

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ก. การพูดโกหก ข. ธาตุแท้

ค. แววของจิต ง. แววของความถนัด

ตอบ ก. การพูดโกหก

9. ผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปี แต่ชอบแต่งตัว แบบสาวรุ่น เป็นกลไกป้องกันตนเอง เรียกว่าอะไร

ก. การยึดติด ข. การถดถอยกลับ

ค. การเลียนแบบ ง. การเก็บกด

ตอบ ข. การถดถอยกลับ

10. อัธยาศัย หมายถึงอะไร

ก. ความคิด ข. พื้นเพของจิตใจ

ค. ความชอบ ง. ความมักง่าย

ตอบ ข. พื้นเพของจิตใจ

11. เมื่อเราได้รับสิ่งที่เราพึงพอใจ สิ่งที่ตอบสนอง ความต้องการของเราจะเป็นเช่นใด

ก. มีความสุข ข. มีความฝัน

ค. มีจินตนาการ ง. ไม่มีความท้อแท้

ตอบ ก. มีความสุข

12. เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจาวัน จะส่งผลให้เราเกิดอารมณ์อย่างไร

ก. เคยชิน ข. เศร้าใจเจอเรื่องไม่ดี

ค. แตกต่างกัน ง. ตื่นเต้น

ตอบ ค. แตกต่างกัน

13. อารมณ์ หมายถึงข้อใด

ก. สนุกชื่นชม ข. โกรธ

ค. ความรู้สึกต่างๆ ง. พึงพอใจ

ตอบ ค. ความรู้สึกต่างๆ

14. นิสัยใจคอหรืออุปนิสัยได้แก่ข้อใด

ก. พฤติกรรม ข. ความกระตือรือร้น

ค. สติปัญญา ง. การควบคุมตนเอง

ตอบ ก. พฤติกรรม

15. พฤติกรรมที่แสดงออกจะส่งผลสู่กระบวนการความคิดเป็นอะไร

ก. จินตนาการ ข. ท่าทาง

ค. ความรู้สึก ง. จิตสานึก

ตอบ ค. ความรู้สึก

16. ข้อใดเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏ

ก. ความมีน้าใจ ข. รู้จักเหตุผล

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ค. รูปร่างหน้าตา ง. การควบคุมตนเอง

ตอบ ค. รูปร่างหน้าตา

17. มโนทัศน์เป็นเหมือนอะไร

ก. ความคิด ข. จินตนาการ

ค. การฝัน ง. ความคิดรวบยอด

ตอบ ง. ความคิดรวบยอด

18. การที่นายสมศักดิ์ เป็นคนชอบสังคมเป็นเกณฑ์การประเมินบุคลิกภาพด้านใด

ก. อารมณ์ ข. ความสามารถเฉพาะตน

ค. สังคม ง. นิสัยใจคอ หรืออุปนิสัย

ตอบ ค. สังคม

19. พวกความรอบรู้ จะสร้างรูปที่เรียกว่าอะไร

ก. พฤติกรรม ข. อารมณ์

ค. ปัญญา ง. ลักษณะนิสัย

ตอบ ค. ปัญญา

20. ข้อใดเป็นเกณฑ์การประเมินบุคลิกภาพด้านสติปัญญา

ก. ทรวดทรง ข. ความเสียสละ

ค. ความซื่อสัตย์ ง. จินตนาการ

ตอบ ง. จินตนาการ

21. ในการเข้าสังคมสิ่งใดมีความสาคัญมากที่สุด

ก. การสนทนา ข. การรับประทานอาหาร

ค. การควบคุมอารมณ์ ง. มารยาทในการฟัง

ตอบ ก. การสนทนา

22. บุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ก. ความเกียจคร้าน ข. ความไวทางอารมณ์

ค. ความสูง สีผิว ง. ความไวทางสังคม

ตอบ ค. ความสูง สีผิว

23. ความไวทางอารมณ์ คือข้อใด

ก. การแสดงออกทางสีหน้า ข. ปรับเปลี่ยนบทบาทได้อย่างรวดเร็ว

ค. การใช้ท่าทางโดยไม่ใช้คาพูด ง. สามารถอ่านความรู้สึกของคู่สนทนาได้

ตอบ ง. สามารถอ่านความรู้สึกของคู่สนทนาได้

24. การพัฒนาปรับปรุงตนเองในข้อใดทาได้ง่ายและเร็วที่สุด

ก. ด้านจิตใจ ข. ด้านแต่งกาย

ค. ด้านร่างกาย ง. การทางาน

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ตอบ ก. ด้านจิตใจ

25. การวิเคราะห์โดยเปิดเผย การวิเคราะห์โดยตรง คือ การที่เราต้องทาอย่างไร

ก. ทาใจยอมรับ ข. อดทน

ค. เปิดใจยอมรับ ง. โต้แย้งบางเรื่อง

ตอบ ค. เปิดใจยอมรับ

26. การวิเคราะห์ตนนั้นมีจุดประสงค์หลักคือเพื่ออะไร

ก. ต้องการทราบจุดเด่น ข. ต้องการทราบจุดอ่อน

ค. ต้องการทราบจุดด้อย ง. ต้องการทราบจุดเด่นและจุดด้อย

ตอบ ง. ต้องการทราบจุดเด่นและจุดด้อย

27. สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับการหาจุดอ่อนคือข้อใด

ก. ไม่ต้องการหาจุดอ่อน ข. พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง

ค. ทาใจไม่ได้ ง. จุดอ่อนต้องปกปิดไว้

ตอบ ข. พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง

28. การมองตัวตนส่วนที่เปิดเผยพัฒนาได้ง่ายเป็นการมองตนเองส่วนใด

ก. ส่วนที่ตนเองเห็น-คนอื่นไม่เห็น ข. ส่วนที่ตนเองเห็น-คนอื่นเห็น

ค. ส่วนที่ตนเองไม่เห็น-คนอื่นเห็น ง. ส่วนที่ตนไม่เห็น-คนอื่นไม่เห็น

ตอบ ข. ส่วนที่ตนเองเห็น-คนอื่นเห็น

29. การทางานในหน่วยงานด้านธุรกิจ เราจะต้องมีลักษณะเช่นใด

ก. พูดตรงไปตรงมา ข. มีความเมตตากรุณา

ค. มีเสน่ห์ประทับใจ ง. มองการณ์ไกล

ตอบ ง. มองการณ์ไกล

30. บุคลิกภาพที่เหมาะสม ควรสอดคล้องกับอะไร

ก. ตนเอง ข. บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ค. ครอบครัว ง. สุขภาพร่างกาย

ตอบ ข. บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

สามารถอ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่
https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-1418358.htmlโดย Suphakrit Singthong
วันที่ 26 ม.ค. 60 10:24 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 688 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 688 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ