ตั้งกระทู้ใหม่

#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมป่าไม้ #สำนักงานป่าไม้ #ใหม่ล่าสุด #2560 หนังสืออ่านสอบ/คู่มือเตรียมสอบ/ติวข้อสอบปีล่าสุด/เก็งแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง รวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ


ลบ แก้ไข

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้
www.sso.go.thwww.fish.go.th  
www.forest.go.th
www.forest.go.th
2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร
ก. นายถนอม   เปรมรัศมี                                                 ค. มร.เอช. เอ. เสลด                                            
ข. นายเทียม   คมกฤส                                                 ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์  
ตอบ    ค. มร.เอช. เอ. เสลด   (  เป็นเจ้ากรมป่าไม้ 2439 – 2444 )              
3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์    โสโน                                                         ค. นายถนอม   เปรมรัศมี 
ข. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                               ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี
ตอบ   ง. นายสุวิทย์         รัตนมณี
4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน   คือ
1. นายชลธิศ         สุรัสวดี                                       รองอธิบดี
2. นายประยุทธ    หล่อสุวรรณศิริ                         รองอธิบดี
3. ดร.วิฑูรย์          ชลายนนาวิน                             รองอธิบดี
5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 17 กันยายน  พ.ศ. 2439                                              ค.19 กันยายน  พ.ศ. 2439
ข. 18 กันยายน  พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน  พ.ศ. 2439                 
ตอบ  ข. 18  กันยายน  พ.ศ. 2439
6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6
ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7
ตอบ   ข. รัชกาลที่  5  ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )
 
7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. The Customs  Department
ง. Royal Forest  Department
ตอบ   ง. Royal Forest Department
8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย                                                   
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ   ง. กระทรวงการคลัง
9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                             ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร
ตอบ   ง. จตุจักร
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ     ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
11.  ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้
ก. ป้องกันรักษาป่า
ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
ตอบ    ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้
ก. มีความรับผิดชอบ                                                        ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. การเปิดใจกว้าง                                                            ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
ตอบ   ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ

#เฉลยแนวข้อสอบ 

#แนวข้อสอบกรมป่าไม้ #สำนักงานป่าไม้  

#ใหม่ล่าสุด #2560

 
หนังสืออ่านสอบ/คู่มือเตรียมสอบ/ติวข้อสอบปีล่าสุด/เก็งแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
รวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ
 

160324061733.jpg

 

 

 

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ 
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)

http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ

Tel : 0981081851
line id : 0981081851   
E-Mail : 
k_sakhiran@hotmail.com

 

 

ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบได้ที่ 

 

Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

เว็บไซด์ ข้อสอบไทย ดอท คอม >>>>>>>>>>>>> คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างแนวข้อสอบ

เว็บไซด์ ข่าวเปิดสอบแนวข้อสอบ ดอท คอม >>>  คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างแนวข้อสอบ

 


 

จำหน่ายเอกสาร #แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ใหม่ล่าสุด  2559-60 ชัวร์สุดๆ
ประกอบด้วย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- การเตรียมตัว สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- ถาม ตอบ แนวข้อสอบ พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ 2539
- ถาม ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ 2539
- แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 


จำหน่ายเอกสาร กรมป่าไม้  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้  
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) และทรัพยาการป่าไม้
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
- พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
- ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้


จำหน่ายเอกสาร กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)


จำหน่ายเอกสาร กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- การจัดทำ ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) และทรัพยาการป่าไม้
- การป้องกันและควบคุมไฟป่า
- พลังงานและพลังงานทดแทน
- แนวข้อสอบเรื่องพลังงานทดแทน
- แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้  รวม 80 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้
(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)


นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ช่างศิลป์
ช่างเครื่องยนต์
ช่างสำรวจ
เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่การเกษตร
พนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
ช่างเทคนิค
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
นักวิชาการเผยแพร่ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ? 
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ

 

จำหน่ายแนวข้อสอบไฟล์เอกสาร  คู่มืออ่านสอบหนังสืออ่านสอบ เอกสารติวข้อสอบคู่มือสอบ ติวสอบข้อสอบเก่า งานราชการงานรัฐวิสาหกิจอัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสืออ่านสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ อัพเดทที่สุด ปี 59 2559 2016
 160415063602.jpg

150619053446.jpg
 

จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ 
หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ MP3 ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์   


ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

<<<ธนาคารไทยพาณิชย์ >>>   

$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465 


<<<ธนาคารกสิกรไทย >>>
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
011-298-4070 


<<<ธนาคารกรุงไทย >>> 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
984-402-4080 


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
Line ID : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

http://line.me/ti/p/%40qod6536c

Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ

 โดย Zixzorash
วันที่ 14 ม.ค. 60 20:59 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,820 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,820 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
แนวข้อสอบงานสารบรรณพร้อมเฉลย

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า อะไร ?
ก.เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526
ข.เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ค.เรียกว่า "ระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526
ง.เรียกว่า "ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ตอบ ข.    เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ข้อ 1) ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 
ข้อ 2 ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเมื่อไร
ก. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ข. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ง. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ตอบ ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
 
ข้อ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับใดบ้างที่ถูกยกเลิก ข้อใดผิด ?
                ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
ข.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
ค.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
 ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
ตอบ ง.ระเบียบสำนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปงานสารบรรณ พ.ศ. \2526
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
 3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2517
3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ 5
ข้อ 4 หากหน่วยราชการใดมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ระเบียบนี้กำหนดควรทำอย่างไร?
ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ค.ขอทำความตกลงกับหน่วยงานนั้น
ง.ขอทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่ใช้ถึงกัน
 ตอบ ก.ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ
ส่วนราชการใดมีความจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
 ข้อ 5 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่นหากต้องการปฏิบัติให้ทำอย่างไร?
 ก.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญกลาง
ค.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ง.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ
ตอบ ค.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 5 ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32 ลงวันที่ 23 กันยายน 3548
 
ข้อ 6 ข้อใดไม่ใช่ความหมาย คำว่างานสารบรรณ ?
ก. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวกับการ การจัดทำ การรับ การส่ง
 ค. งานที่เกี่ยวกับ การเก็บรักษา
ง. งานที่เกี่ยวกับ การยืม จนถึงการทำลาย
 ตอบ ก. งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6)
 ข้อ 6* ในระเบียบนี้
  "งานสารบรรณ" หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
 "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
 (ข้อ*6แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32 ลงวันที่ 23 กันยายน 3548)
 
ข้อ 7    คำว่างานสารบรรณ หมายความว่าอะไร?
ก. งานที่เกี่ยวกับการการจัดทำเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวกับการ การรับ การส่ง
ค. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ง. ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ (อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
 
ข้อ 8 จงให้ความหมายของคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์ ” ในขอบเขตเนื้อหาวิชานี้นะ น้อง von คุณแม่ขอร้อง ?
ก.หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางเทคโนโลยี และ วัตถุทางวิทยาศาสตร์
 ข.หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่
ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ง.ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ค. หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
 
ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ อีเล็กทรอนิกส์ ?
ก..หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์
ข.หมายความว่า หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค. หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
ง.หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ตอบ ก.หมายความว่าการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีลำแสง และเสียงตามสาย ด้วยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อนี้ขออนุญาตครับ แม้ว่า คำตอบจะตอบให้ความหมายที่ถูกหรือใกล้เคียงกันก็จริง แต่ คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือทุกคำพูดที่อ้างตรงกับตัวบท จึงจะถูกต้อง)(อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
ข้อ 6* ในระเบียบนี้
 "งานสารบรรณ" หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
"หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
 
ข้อ 10 ถามแบบตรงไปตรงมา หนังสือหมายความว่าอะไร?
 ก.หมายความว่าเอกสารทุกชนิด
 ข.หมายความว่าหนังสือราชการ
 ค.หมายความว่าเอกสารราชการ
 ง.หมายความตามทุกข้อที่กล่าวมา
 ตอบ ข.หมายความว่าหนังสือราชการ( อ้างอิงจากระเบียบข้อที่ 6) ดูคำเฉลยข้อที่ 7
 
ข้อ 11 ข้อใดเป็นความหมายของ”ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
ก.การรับส่งข้อมูลข่าวสาร
ข.หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค.กระบวนการรับส่งข้อมูลโดยสารสนเทศ
              ง.ถูกทั้ง ก และ ข ตอบ ง.ถูกทั้ง ก และ ข (อ้างอิงจาก ระเบียบ ฯ ข้อ 6)
 
 
ข้อ 12 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ "ส่วนราชการ" ?
 ก. กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน
 ข. หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
 ค. หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ในต่างประเทศ
                ง. ให้หมายความรวมถึงประธานคณะกรรมการด้วย
ตอบ ง. ให้หมายความรวมถึงประธานคณะกรรมการด้วย (อ้างอิงจาก ระเบียบฯ ข้อ 6)
ข้อ 13 “ส่วนราชการ”  ความหมายว่าอย่างไร ?
ก.กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน
 ข.หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ค.หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
 ง.ถูกหมดทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ (อ้างอิงจาก ระเบียบฯ ข้อ 6)
 
ข้อ 14 ข้อใดไม่ใชความหมายของคำว่า "คณะกรรมการ"?
ก. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ
                ข. หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
ค. หมายความรวมถึงคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ง. หมายความรวมถึงคณะประธานกรรมการ อื่นในลักษณะเดียวกัน
 ตอบ ง. หมายความรวมถึงคณะประธานกรรมการ อื่นในลักษณะเดียวกัน(อ้างอิงจาก ระเบียบฯ ข้อ 6)
 
ข้อ 15 “คณะกรรมการ” หมายความว่าอย่างไร?
ก. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ข. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ บุคคลทำงาน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
 ค. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ง. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ บุคคลทำงาน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
 ตอบ ค. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน(อ้างอิงจาก ระเบียบฯ ข้อ 6)
ข้อ 6* ในระเบียบนี้
"งานสารบรรณ" หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
 "หนังสือ" หมายความว่า หนังสือราชการ
 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 "ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
 "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่อง            ใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
 
(ข้อ 6 ได้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 32 ลงวันที่ 23 กันยายน 3548)
 
 ข้อ 16 ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้?
 ก. นายกรัฐมนตรี
 ข.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 ค.ปลัดสำนักงานสารบัญนายกรัฐมนตรี
ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ง.ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อ้างอิงจากระเบียบงานสารบัญข้อ เจ๋ง
 
ข้อ 17 ข้อใดไม่ใช่อำนาจขอผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก.อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข. การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
ค. จัดทำคำอธิบายกับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารเอกสาร
ง. ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ค. จัดทำคำอธิบายกับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารเอกสาร(อ้างอิงจากระเบียบงานสารบัญข้อ เจ๋ง
 
 
ข้อ 18 ผู้ใดเป็นผู้ให้ความเห็นในการตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคำอธิบายแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ?
                ก.คณะกรรมการพิจารณาพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ข.คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ง.คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ง.คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี(อ้างอิงจากระเบียบงานสารบัญข้อ เจ๋ง
 
ข้อ 19 หนังสือราชการ คืออะไร?
ก. เอกสารที่เป็นข้ออ้างอิงในราชการ
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงในราชการ
ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ง. เอกสารที่เป็นข้อเท็จจริงในราชการ
ตอบ ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ(อ้างอิงจากระเบียบงานสารบัญหมวดที่ 1 ข้อ 9)
 
 ข้อ 20 ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ?
 ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
 ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ค. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ง. หนังสือภายนอกที่จัดทำตามคำสั่ง หรือ ระเบียบงานสารบัญ
 ตอบ ง. หนังสือภายนอกที่จัดทำตามคำสั่ง หรือ ระเบียบงานสารบัญ (อ้างอิงจากระเบียบงานสารบัญหมวดที่ 1 ข้อ 9)

 

แนวข้อสอบ วิชา พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 
ข้อ 1 พ.ร.บ.นี้เรียกอย่างไรจึงถูกต้อง? 
ก.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 
ค.พระราชบัญญัติสำนนักงานตำรวจแห่งชาติ 2547 
ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ตอบ ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ( มาตรา 1 ) 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ” 
ข้อ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด? 
ก.พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก 
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 18 ฉบับ 
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 คือพระราชบัญญัติที่ใช้อยุ่ในปัจจุบันนี้ 
ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ 
ตอบ ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ (ตาม ม.3) 
มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
ข้อ. 3 พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เมื่อใด? 
ก. ประกาศใช้ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 
ข.ประกาศใช้ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 
ค. ประกาศใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ตอบ ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( มาตรา.2 ) 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 4 ข้อใดถูก สำหรับพระราชบัญญัตินี้ 
ก.เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ค.โดยประกาศถัดจากวันพระราชกฤษฏีกาแล้ว 
ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 
ตอบ ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ม.3 ข้อ 5 ดูคำเฉลย ข้อ 2) 
ก.เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน / ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา / ค.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป( ม.2) 
ข้อ. 5 บรรดากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 
ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
ข.ให้นายกรัฐมนตรีวินิจนัย 
ค.ให้นายกรัฐมนตรี ออกกฏกระทรวง 
ง.ให้ยกเลิกแล้วให้ ผบ.ตร.ตัดสิน 
ตอบ ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน( ม.3 วรรค 2) 
ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง”ข้าราชการตำรวจ”? 
ก. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ 
ข. บุคคลที่มียศและไม่มียศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 
ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ 
ตอบ ค. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ( มาตรา. 4 ) 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการตำรวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย 
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย 
ข้อ 7 ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้ คือใคร 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รองนายกรัฐมนตรี 
ง. ผบ.ตร. 
ตอบ นายกรัฐมนตรี (มาตรา. 5 ) 
(มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ ) 
ข้อ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. ประธานรัฐสภา 
ค. วุฒิสภา 
ง.รัฐสภา 
ตอบ รัฐสภา 
( ก่อน ม.1 ระบุว่า ......จึงทรง......ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา) 
ข้อ 9 คำว่า “ กองทุน ” ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมายความว่าอะไร? 
ก. กองทุนสำหรับครอบครัวข้าราชการตำรวจ 
ข. กองทุนช่วยเหลืองานสอบสวนคดีอาญา 
ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
ง. กองทุนเพื่อการสอบสวนและวิธีพิจารณาความอาญา 
ตอบ ก.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( ม.4 ) 
ข้อ 10 ให้.............. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออก...........เพื่อนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก.นายกรัฐมนตรี / พระกิจจานุเบกษา 
ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง 
ค. นายกรัฐมนตรี / พระราชกฤษฏีกา 
ง.นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ 
ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง (มาตรา. 5 ) 
( มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )
 
แจ้งลบก
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
14 มกราคม 2547 ค.15 มกราคม 2547
13 มกราคม 2547 ง.16 มกราคม 2547
ตอบ ข. 13 มกราคม 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
15 มกราคม 2546                                             ค. 1 มกราคม 2547
15 มกราคม 2546 ง.2 มกราคม 2547
ตอบ ค. 1 มกราคม 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
นายบรรหาร ศิลปอาชา                                   ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ง.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ตอบ ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
นายกรัฐมนตรี                                                  ค. เลขาธิการ ก.พ.
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ง.เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ตอบ ค. เลขาธิการ ก.พ.
ข้อ ๕  ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
3 หมวด                                                             ค.  5 หมวด
4 หมวด ง. 6 หมวด
ตอบ ง. 6 หมวด   ได้แก่
หมวด ๑ พนักงานราชการ
หมวด ๒ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมวด ๔ วินัยและการรักษาวินัย
หมวด ๕ การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
หมวด ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
พนักงานราชการมีกี่ประเภท
2 ประเภท                                                          ค. 4 ประเภท
3   ประเภท ง. 6 ประเภท
ตอบ  ก. 2  ประเภท
ข้อ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป ค.พนักงานราชการพิเศษ
พนักงานราชการเชี่ยวชาญ ง.ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
2 กลุ่มงาน ค. 5 กลุ่มงาน
4 กลุ่มงาน ง. 6 กลุ่มงาน
ตอบ ง. 6 กลุ่มงาน
ข้อ ๗  ในการกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ ให้กำหนดตำแหน่งโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานบริการ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มงานชำนาญการ ค. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานเทคนิค ง.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ตอบ   ข. กลุ่มงานเทคนิค
ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
มีสัญชาติไทย ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ง.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอบ   ข. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ข้อ ๘  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
 
 
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ค. ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕                                                 ง. ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ตอบ    ก. ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีกี่มาตรา
30 มาตรา                                                                             ค. 25  มาตรา
28 มาตรา                                                                             ง. 34  มาตรา
ตอบ   ข. 28  มาตรา
ข้อใดคือความหมายของ “ต้นไม้” ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย
ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวนป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๕ เพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
“ต้นไม้” หมายความว่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และหมายความรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วหรือปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อาจใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้ด้วย
ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทใด
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพไว้แล้ว
(๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
(๔) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
(๕) ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อใคร
อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. นายทะเบียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. รัฐมนตรี
ตอบ   ค. นายทะเบียน
มาตรา ๕ ผู้มีกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๔ ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นทำสวนป่าเพื่อกาค้า ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และเมื่อได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นคำขออาจดำเนินการไปก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖
นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
30 วัน                                                                                   ค. 15  วัน
45 วัน                                                                                   ง. 60  วัน
ตอบ   ค. 15  วัน
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามมาตรา ๕ หรือได้รับรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา ๗ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว
60 วัน                                                                                   ค. 90  วัน
30 วัน                                                                                   ง. 45  วัน
ตอบ   ข. 30  วัน          
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งดังกล่าว คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ที่ดินประเภทใดที่ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเช่าหรือเช่าซื้อ
ที่ดินที่ได้ดำเนินการเพื่อการปลูกป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตอบ   ก. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม
มาตรา ๗ ก่อนรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามมาตรา ๖ หากที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินตามมาตรา ๔ (๔) ให้นายทะเบียนสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สภาพที่ดิน ชนิด ขนาด ปริมาณ และจำนวนของไม้ ตลอดจนรายละเอียดของที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า และในกรณีที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม้ที่การทำไม้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในรายงานดังกล่าวให้แจ้งชัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีสิ่งใดเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า
สัญลักษณ์                                                                 ค. เครื่องหมาย
ตรา                                                                                 ง. ชื่อ
ตอบ   ข. ตรา
มาตรา ๙ ผู้ทำสวนป่าต้องจัดให้มีตราเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และจะนำตราออกใช้ได้เมื่อได้นำขึ้นทะเบียนแล้ว
ตราที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตีตอก หรือประทับที่ไม้ซึ่งผู้ทำสวนป่าจะตัดหรือโค่นต้องเป็นตราที่มีการรับรองจากใคร
อธิบดีกรมป่าไม้                                                                 ค. รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 ง. นายทะเบียน
ตอบ  ง. นายทะเบียน
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมป่าไม้ #สำนักงานป่าไม้ #ใหม่ล่าสุด #2560 หนังสืออ่านสอบ/คู่มือเตรียมสอบ/ติวข้อสอบปีล่าสุด/เก็งแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง รวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ