ตั้งกระทู้ใหม่

เจาะเกราะ!!!ตีแผ่เฉลยแนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน #สพฐ #สพม #สอศ #กทม #ครูเทศบาล #60


ลบ แก้ไข

#แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน #สพฐ #สพม #สอศ #กทม #ครูเทศบาล #60
 

151124063405.jpg   150px-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90..jpg

 

 

 

 สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ 

คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 
0981081851
line id : 0981081851   
E-Mail : 
k_sakhiran@hotmail.com

 

ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบได้ที่ 

 

Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

เว็บไซด์ ข้อสอบไทย ดอท คอม >>>>>>>>>>>>> คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างแนวข้อสอบ

เว็บไซด์ ข่าวเปิดสอบแนวข้อสอบ ดอท คอม >>>  คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างแนวข้อสอบ

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบครู ข้อสอบครูธุรการ

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด

ตอบ   กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น

ตอบ   อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด

ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.

ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

6.ประธาน ก.พ. คือใคร

ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ตอบ   คุรุสภา

8.ฐานะของคุรุสภาคือ

ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา

10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ตอบ    กคศ.

11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

ตอบ   ง.    ………………..

12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

ตอบ   กพร.

13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546

ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร

ตอบ   คณะรัฐมนตรี

15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น

ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ

16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง

ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน

ตอบ   30 วัน

19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน

ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง

20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด

ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542

21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร

ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี

22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ

ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน

23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ

ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง

24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร

ตอบ   เลขาฯสพฐ

25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด

ตอบ ง. …ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น

26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ

27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน

ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา

28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ

ตอบ   ให้ออก

29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ   วันขอลาออก

30.นิติกรรมทางการเงิน

ตอบ   ง.    ………………….

31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด

ตอบ   ทำเป็นหนังสือ

32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง

33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร

ตอบ   เพิกถอน

34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้

ตอบ   ประวัติผู้ป่วย

35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน

ตอบ   90 วัน

36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน

ตอบ   คำลงท้าย

37. ลำดับการรับหนังสือ

ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง

38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

ตอบ   ทำการแทน

39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์

40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ตอบ   ข่าว

41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ

ตอบ   ระเบียบ

42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด

ตอบ   2.5*5 ซม.

43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด

ตอบ   ขอบล่าง

44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด

ตอบ    3 ซม.

45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่

ตอบ   กอง

46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ

ตอบ   ง. …………………..(จำตัวเลือกไม่ได้)

47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป

ตอบ   ประวัติศาสตร์  ………….

48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี

ตอบ   5 ปี

49. งานสารบรรณ คือ

ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ

50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด

ตอบ   กระทรวงกลาโหม

หวังว่าแนวข้อสอบครูข้างต้น จะพอเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสอบครูได้ ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด ทุกเขตพื้นที่ 

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

เนื้อหาประกอปด้วย 

 

1 แนวข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
2 นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
4 คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู ล่าสุด
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
9  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านตัวเลข
10  แนวข้อสอบภาษาไทย
11 ความสามารถด้านเหตุผล
12 แนวข้อสอบว่าด้วยระเบียบการลา ของข้าราชการ พ.ศ. 2555
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ พศ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
14 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
16 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฯ
17 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารราชการฯ

 

ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ? 
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ

 

จำหน่ายแนวข้อสอบไฟล์เอกสาร  คู่มืออ่านสอบหนังสืออ่านสอบ เอกสารติวข้อสอบคู่มือสอบ ติวสอบข้อสอบเก่า งานราชการงานรัฐวิสาหกิจอัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสืออ่านสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ อัพเดทที่สุด ปี 59 2559 2016 2560 2017
 160415063602.jpg

150619053446.jpg
 

จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ 
หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ MP3 ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์   


ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

<<<ธนาคารไทยพาณิชย์ >>>   

$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465 


<<<ธนาคารกสิกรไทย >>>
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
011-298-4070 


<<<ธนาคารกรุงไทย >>> 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
984-402-4080 


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
Line ID : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

http://line.me/ti/p/%40qod6536c

Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ

 

แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แนวข้อสอบครูธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวข้อสอบครูธุรการ เทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาล
แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน
แนวข้อสอบ โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ ครูธรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดมหาสารคาม

wUYTiOp.pngโดย Zixzorash
วันที่ 13 ม.ค. 60 21:02 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,798 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,798 ครั้ง ตอบ 13 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
#แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน #สพฐ #สพม #สอศ #กทม #ครูเทศบาล #60
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ข้อสอบครูผู้ช่วย    

วิชา ความรอบรู้
1. พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร 
ก. เฮอร์ริเคน  ค.ไซโคลน
ข. ไต้ฝุ่น ง.ไซโคลนนาร์กีส
ตอบ  ง.ไซโคลนนาร์กีส
2. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2006
ก. เยอรมนี ค. อิตาลี
ข. ฝรั่งเศส   ง. สหรัฐอเมริกา
ตอบ   ก. เยอรมนี
3. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด
ก.  300  บาท ค.  400  บาท
ข.  500  บาท ง.  600  บาท
ตอบ    ข. 500  บาท 
4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. 
ก. โรคเรื้อน  ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
ข. วัณโรคระยะติดต่อ  ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง
ตอบ   ก. โรคเรื้อน  
5. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ   ข. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร
ก. ก.ค.ศ.  ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ   ข. อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา


7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด
ก. ภาคเหนือ ค. ภาคอีสาน
ข. ภาคใต้ ง. ภาคกลาง
ตอบ   ง. ภาคกลาง
8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร
ก.  ชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐิน
ข.  ชื่อของงานบุญประเพณีถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆืเพื่อกรานกฐิน
ค.  ชื่อของกรอบไม้แม่แบบ (สะดึง) สำหรับทำจีวร
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัดจะต้องขออนุญาตจากใคร
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายอำเภอ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอบ   ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก.  เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่  7 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่  16
ข.  เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่  8 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่  16
ค. บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ 
ง.  บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ตอบ   ก. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่  7 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่  16
11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศึกษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา
ก. นายกรัฐมนตรี ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ   ก. นายกรัฐมนตรี
12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน  ก.ค.ศ.
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข. เลขาธิการ ก.พ.   
ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (เป็นรองประธานกรรมการ)
13. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ก.  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูรณ์
ข.  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค.  ได้รับการฝึกประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง.  เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกข้อ
ตอบ    ก.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูรณ์
14. ครูผู้ช่วยต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มเป็นระยะเวลากี่ปี 
ก. 2  ปี ค.  4  ปี
ข. 3  ปี ง.  1  ปี
ตอบ  ก. 2  ปี
15. ถ้าท่านได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ตอบ   ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี 
ก. 6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท
ข. 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 6 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท
ค. 6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 3 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท
ง. 6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 2 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท
ตอบ   ก. 6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท
17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ  ค. ใบประกอบวิชาชีพครู
ข. สูติบัตร  ง. บัตรประจำตังประชาชน
ตอบ   ค. ใบประกอบวิชาชีพครู
18. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู
ก. ปลดออก  ค. ให้ออก
ข. ไล่ออก  ง. ภาคทัณฑ์
ตอบ  ค. ให้ออก
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash

 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา

 
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
#แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน #สพฐ #สพม #สอศ #กทม #ครูเทศบาล #60
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                                
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค
ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา
ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น
ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กรมที่ดิน                                                           ข. จังหวัดนครราชสีมา
ค. อำเภอโนนไทย                                               ง. อบต.ไทยเจริญ
4. สพฐ. คือส่วนราชการใด
ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง                                                         ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 ง. ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
 
6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน
7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง
ก. 175 แห่ง                                                           ข. 178 แห่ง
ค. 256 แห่ง                                                           ง. 295 แห่ง
8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ
ก. งานบริหารงานบุคคล                                    ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         ง. กลุ่มงานแผนและนโยบาย
ถูกทุกข้อ
9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด
ก. การเจ้าหน้าที่                                                   
ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด
กี่คณะ
ก. 1 คณะ                                                               ข. 2 คณะ
ค. 3 คณะ                                                               ง. 4 คณะ
11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร
งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน                                                                  ข. 12 คน
ค. 15 คน                                                                ง. 27 คน
12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา                                                              ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. ก.ค.ศ.                                                                ง. อ.ก.ค.ศ.
13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ.
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย                                                            ข. ครู
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา
18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด
ก. 3 เดือน                                                              ข. 6 เดือน
ค. 1 ปี                                                                     ง. 2 ปี
19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน
ก. การย้าย                                                              ข. การโอน
ค. การไปช่วยราชการ                                         ง. การเปลี่ยนตำแหน่ง
20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ระเบียบ                                                             ข. กติกา
ค. วินัย                                                                   ง. จรรยาบรรณ
21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                  ข. ซื้อขายตำแหน่ง
ค. รับจ้างทำผลงานราชการ                               ง. ขาดราชการ
22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ตักเตือน                                                            ข. ภาคทัณฑ์
ค. ตัดเงินเดือน                                                     ง. ลดขั้นเงินเดือน
23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม
ข้อใด
ก. ครูผู้ช่วย                                                            ข. อันดับค.ศ.1
ค. อันดับ ค.ศ.2                                                     ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กระทรวง                                                          ข. กรม
ค. อำเภอ                                                                ง. อบจ.
26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4
ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10
27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด
ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ
28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด
ก. หลักนิติธรรม                                                   ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักการมีส่วนร่วม                                         ง. หลักความคุ้มค่า
29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ
ก. 4 ประการ                                                         ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ                                                         ง. 7 ประการ
30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย
ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 ข. ฝ่ายบริหาร
ค. ฝ่ายตุลาการ                                                      ง. คณะรัฐมนตรี
31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง
ก. ศาลยุติธรรม                                                     ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลทหาร                                                         ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง
ก. โรงเรียน                                                           ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   ง. มูลนิธิร่วมกตัญญู
33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้
ก. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ
ข. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน
ง. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ
34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง
ก. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                     ข. สัญญาซื้อจ้าง
ค. กฎ                                                                      ง. หนังสือสั่งการ
35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด
ก. เมื่ออกคำสั่ง                                                     ข. เมื่อส่งคำสั่ง
ค. เมื่อรับทราบคำสั่ง                                           ง. เมื่อได้รับแจ้ง
36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง
คดี
ก. 15 วัน                                                                ข. 30 วัน
ค. 60 วัน                                                                ง. 90 วัน
37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                                                                ข. 30 วัน
ค. 60 วัน                                                                ง. 90 วัน
38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล
ก. สั่งการ                                                               ข. ยกเลิก
ค. เพิกถอน                                                           ง. แก้ไข
39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย
จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด
ก. เจ้าหน้าที่                                                          ข. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ค. กระทรวงเจ้าสังกัด                                         ง. กระทรวงการคลัง
40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก
เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด
ก. ความผิดชัดแจ้ง                                               ข. ปฏิบัติตามหน้าที่
ค. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ                                      ง. ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง
41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย
42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษา                                               ข. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา                  ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล                                                     ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                              ง. ตรวจสอบภายใน
44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล                                                     ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน                                  ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ข. ศึกษานิเทศก์
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ
ก. เจ้าพนักงานธุรการ                                                         ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค. บุคลากร                                                                            ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ก. ผอ. สพท.                                                                          ข. รอง ผอ.สพท.
ค. ศึกษานิเทศก์                                                                    ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก
ที่สุด
ก. อำนวยการ                                                                        ข. บุคคล
ค. นโยบายและแผน                                                           ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              ข. บุคลากร
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                         ง. นักวิชาการศึกษา
50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                              ข. เจ้าพนักงานธุรการ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash

แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวข้อสอบครูธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แนวข้อสอบครูธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวข้อสอบครูธุรการ เทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาล
แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน
แนวข้อสอบ โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ ครูธรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพป. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดกาญจนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครปฐม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนนทบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดบึงกาฬ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดปทุมธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดยะลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสตูล
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสมุทรปราการ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดสุโขทัย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดเชียงราย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา

1.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ?
                ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                           ข. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
                ค. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

2.  ข้อใดกล่าวผิด  ?

                ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
                ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์
                ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู
                ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง

3.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ?
                ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
                ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น               ง. ถูกทุกข้อ

4.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ?
                ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม                               ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
                ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม                              ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม

5.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ?
                ก. ครูธุรการเดิม                                     ข. ครูทุกคน
                ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน

6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ?
                ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท
                ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท
                ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท
                ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ?
                ก. ตกลงราคา                                       ข. สอบราคา
                ค. ประกวดราคา                                     ง. พิเศษ

8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง
                ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
                ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
                ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
                ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป

9. GFMIS  หมายถึงข้อใด ?
                ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
                ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ?
                ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ
                ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน
                ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล
ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                               
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค
ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา
ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น
ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กรมที่ดิน                                                           
ข. จังหวัดนครราชสีมา
ค. อำเภอโนนไทย                                               
ง. อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด
ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง                                                         
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 
ง. ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง
ก. 175 แห่ง                                                           
ข. 178 แห่ง
ค. 256 แห่ง                                                           
ง. 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ
ก. งานบริหารงานบุคคล                                   
ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         
ง. กลุ่มงานแผนและนโยบายถูกทุกข้อ

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด
ก. การเจ้าหน้าที่                                                 
ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คณะ
ก. 1 คณะ                                                               
ข. 2 คณะ
ค. 3 คณะ                                                               
ง. 4 คณะ

11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 9 คน                                                                 
ข. 12 คน
ค. 15 คน                                                               
ง. 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา                                                             
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. ก.ค.ศ.                                                               
ง. อ.ก.ค.ศ.

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ.
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย                                                           
ข. ครู
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                               
ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                               
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด
ก. 3 เดือน                                                             
ข. 6 เดือน
ค. 1 ปี                                                                     
ง. 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน
ก. การย้าย                                                             
ข. การโอน
ค. การไปช่วยราชการ                                         
ง. การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ระเบียบ                                                             
ข. กติกา
ค. วินัย                                                                   
ง. จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                 
ข. ซื้อขายตำแหน่ง
ค. รับจ้างทำผลงานราชการ                               
ง. ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ตักเตือน                                                           
ข. ภาคทัณฑ์
ค. ตัดเงินเดือน                                                     
ง. ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
ก. ครูผู้ช่วย                                                           
ข. อันดับค.ศ.1
ค. อันดับ ค.ศ.2                                                     
ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ก. กระทรวง                                                         
ข. กรม
ค. อำเภอ                                                               
ง. อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                               
ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4
ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               
ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด
ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   
ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             
ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด
ก. หลักนิติธรรม                                                   
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักการมีส่วนร่วม                                         
ง. หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ
ก. 4 ประการ                                                         
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ                                                         
ง. 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย
ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 
ข. ฝ่ายบริหาร
ค. ฝ่ายตุลาการ                                                     
ง. คณะรัฐมนตรี

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง
ก. ศาลยุติธรรม                                                     
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลทหาร                                                         
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง
ก. โรงเรียน                                                           
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   
ง. มูลนิธิร่วมกตัญญู

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้
ก. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ
ข. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน
ง. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง
ก. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                     
ข. สัญญาซื้อจ้าง
ค. กฎ                                                                     
ง. หนังสือสั่งการ

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด
ก. เมื่ออกคำสั่ง                                                     
ข. เมื่อส่งคำสั่ง
ค. เมื่อรับทราบคำสั่ง                                           
ง. เมื่อได้รับแจ้ง

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี
ก. 15 วัน                                                               
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน                                                               
ง. 90 วัน

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                                                               
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน                                                               
ง. 90 วัน

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล
ก. สั่งการ                                                               
ข. ยกเลิก
ค. เพิกถอน                                                           
ง. แก้ไข

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหายจะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด
ก. เจ้าหน้าที่                                                         
ข. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ค. กระทรวงเจ้าสังกัด                                         
ง. กระทรวงการคลัง

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้กรณีใด
ก. ความผิดชัดแจ้ง                                               
ข. ปฏิบัติตามหน้าที่
ค. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ                                     
ง. ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ส่งเสริมการจัดการศึกษา                                               
ข. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา                 
ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล                                                     
ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                             
ง. ตรวจสอบภายใน

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. การบริหารงานบุคคล                                                     
ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน                                 
ง. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
ข. ศึกษานิเทศก์
ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                             
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ
ก. เจ้าพนักงานธุรการ                                                         
ข. เจ้าหน้าที่ธุรการ
ค. บุคลากร                                                                           
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ก. ผอ. สพท.                                                                         
ข. รอง ผอ.สพท.
ค. ศึกษานิเทศก์                                                                   
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมากที่สุด
ก. อำนวยการ                                                                       
ข. บุคคล
ค. นโยบายและแผน                                                           
ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                             
ข. บุคลากร
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                         
ง. นักวิชาการศึกษา

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป
ก. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                             
ข. เจ้าพนักงานธุรการ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 
ง. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ง. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้บัญญัติขึ้น
ข. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่
ค. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลางเดียวกัน
ง. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 23 พฤศจิกายน 2547
ข. 23 ธันวาคม 2547
ค. 24 พฤศจิกายน 2547
ง. 24 ธันวาคม 2547

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ

6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. หน่วยงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก.ค.ศ ซึ่งมีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ
ง. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก

8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
             ก. 2 คน
            ข. ไม่เกิน 2 คน
            ค. 3 คน
            ง. ไม่เกิน 3 คน

9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
            ก. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
            ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
            ค. ผู้แทนข้าราชการครู
            ง. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
            ก. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
            ข. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
            ค. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
            ง. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตามข้อใด
ก. ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี
ง. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ
ก. คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ข. คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้
ค. คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ง. คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ก. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ.ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

14. การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กำหนดเงื่อนไขให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด
ก. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย
ค. การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ง. ถูกทุกข้อ

15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ด้านใด
ก. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ค. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
ง. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล
ข. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง
ค. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ก. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข. กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
ค. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ง. เสนอแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ก. กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ข. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ค. รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

ก. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคลแก่เขตพื้นที่การศึกษา
ข. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้
ค. จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

20. สำนักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. คณะรัฐมนตรี

21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ก. พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ค. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

22. ใครเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง
ข. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก.ค.ศ.
ค. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ
ง. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง

23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
ค. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
ง. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด
ก. 1 คน
ข. อย่างน้อย 1 คน
ค. 2 คน
ง. อย่างน้อย 2 คน

25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มาโดยวิธีใด
ก. การคัดเลือก
ข. การสรรหา
ค. การเลือกตั้ง
ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน
ข. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาและด้านอื่น
ค. อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน
ง. ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
ก. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ค. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่สถานศึกษา

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร.ร.ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงานข้าราชการ
ง. จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ข. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

1. MIS หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ยุคแรกของคอมพิวเตอร์  ข. ยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู 
 ค. ยุคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  ง. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

2. ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง ? 
 ก. นำข้อมูลอย่างเดียวจัดเก็บไว้ 
 ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ค.นำข้อมูลมารวมกันไว้ 
 ง.ถูกทุกข้อ 

3. โปรแกรมระบบทำหน้าที่อะไร? 
 ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 
 ข. ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
 ค. การนำเสนอผลมายังอุปกรณ์แสดงผล 
 ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ 

4. RAM มีความสามารถอย่างไร ? 
 ก. อ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม 
 ข. จดจำข้อมูลเวลาไฟดับ
 ค. จำข้อมูลชั่วคราวได้เป็นจำนวนมาก
 ง. ดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน 

5. ICON คืออะไร ? 
 ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 
 ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลได้อีก 
 ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 ง. หน่วยความจำสำรอง 

6. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด ? 
 ก. IPL ข.  ROM
 ค.  CPU  ง. BYTE

7. CD-ROM หนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ MBYTE  ? 
 ก. ๔๐๐ ข. ๕๐๐ 
 ค. ๖๐๐  ง. ๗๐๐ 

8. หากต้องการจัดทำ ปพ. ๕ ควรใช้โปรแกรมใด ? 
 ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL
 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

9. หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมใด ? 
 ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL
 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

10. การนำเสนอผลงานใช้โปรแกรมใด ? 
ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL
 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

11. ข้อใดคือระบบ รับ- ส่งงานระหว่างโรงเรียนกับ สพท.?
 ก. E-mail ข. E-filing
 ค. E-office ง. E-auction

12. ข้อใดคือระบบส่งงานของ สพฐ.ถึง สพท. ?
 ก. E-mail ข. E-filing
 ค. E-office ง. E-auction

13. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สพฐ. ? 
 ก. www.obec.go.th ข. www.obec.co.th
 ค. www.obec.com             ง. www.obec.go.com

14. ข้อใดเป็นคำสั่งเลิกทำ ? 
 ก. Redo ข. Undo
 ค. Move ง. Delete

15. ข้อใดไม่อยู่ในรูปข้อมูล ? 
 ก. ตัวอักษร  ข. รูปภาพ 
 ค. เทปบันทึกเสียง  ง. กราฟ 

16. CAI คืออะไร ? 
 ก. โปรแกรมสนทนา  ข. โปรแกรมปฏิบัติการ 
 ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง 

17. GIS คืออะไร ? 
 ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ  ข. การประชุมทางไกล 
 ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ง. การถอนเงินอัตโนมัติ 

18. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ? 
 ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ 
 ข. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
 ค. จัดระบบข้อมูลได้จำนวนมาก 
 ง. ถูกทุกข้อ 

19. Internet หมายถึงอะไร ? 
 ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 
 ข. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร 
 ค. การสื่อสารที่ไร้สาย 
 ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. ถ้าต้องการค้นหา เว็บของ สพฐ. ควรปฏิบัติการค้นหาตามข้อใด? 
 ก. www.google.com
 ข.www.google.th
 ค. www.google.co.th
 ง. www.google.co
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
ตัวอย่างแนวข้อสอบครูต่อไปนี้ เป้นแนวข้อสอบ เอาไว้เป็นแนวทางในการเอาไว้เตรียมทำข้อสอบครูธุรการปี  2555 
1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด

ตอบ   กระทวง
2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น

ตอบ   อำเภอ
3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด

ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง
4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.

ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร

ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ตอบ   คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ

ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ตอบ    กคศ.
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

ตอบ   ง.    ………………..
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

ตอบ   กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546

ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร

ตอบ   คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น

ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง

ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน

ตอบ   30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน

ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด

ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร

ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ

ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ

ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร

ตอบ   เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด

ตอบ ง. …ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด

ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน

ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ

ตอบ   ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ   วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน

ตอบ   ง.    ………………….
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด

ตอบ   ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร

ตอบ   เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้

ตอบ   ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน

ตอบ   90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน

ตอบ   คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ

ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

ตอบ   ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ตอบ   ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ

ตอบ   ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด

ตอบ   2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด

ตอบ   ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด

ตอบ    3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่

ตอบ   กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ

ตอบ   ง. …………………..(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป

ตอบ   ประวัติศาสตร์  ………….
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี

ตอบ   5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ

ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด

ตอบ   กระทรวงกลาโหม
หวังว่าแนวข้อสอบครูข้างต้น จะพอเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสอบครูได้ ไม่มากก็น้อยนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
#แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน #สพฐ #สพม #สอศ #กทม #ครูเทศบาล #60

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ