ตั้งกระทู้ใหม่

#รวมแนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด #59 #60


ลบ แก้ไข

#รวมแนวข้อสอบสภาการพยาบาล #ใหม่ล่าสุด #59 #60

 

150919033258.jpg

 
 

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ที่

คุณสิทธิชัย  โพธิ์คำ (คุณบี)

Tel : 0621897192

line id : capuletzjr

E-Mail : capulet_monkey@hotmail.com


 

zAbk2jz.jpg

DgzsU0I.jpg

 

 

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล ใหม่ล่าสุด

 

1. อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ

 

 ก. ภาวะหัวใจล้มเหลว ข. ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย

 

 ค. กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ ง. ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย

 

 ตอบ ง. ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย 

 

2. เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

 

 ก. ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ 

 

 ข. เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

 

 ค. ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก

 

 ง. เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน

 

 ตอบ ข. เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

 

3. ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด

 

 ก. ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac ข. มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก

 

 ค. ตรวจพบ HCG สูงในเลือด ง. ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock

 

 ตอบ ก. ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac

 

4. ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ 

 

 ก. มีเลือดสดออกทางช่องคลอด ข. ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

 

 ค. ปวดมดลูกมาก ง. คลอดก่อนกำหนด

 

 ตอบ ค. ปวดมดลูกมาก 

 

5. การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด

 

 ก. 10-12 สัปดาห์ ข. 16-20 สัปดาห์

 

 ค. 12-14 สัปดาห์ ง. มากกว่า 20 สัปดาห์

 

 ตอบ ง. มากกว่า 20 สัปดาห์

 

6. การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ

 

 ก. Brow ข. Bregma

 

 ค. Face ง. Vertex

 

 ตอบ ข. Bregma

 

7. ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก

 

 ก. Progesterone ข. Estrogen

 

 ค. HCG ง. Bregma

 

 ตอบ ค. HCG

 

8. การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ 

 

 ก. ปริมาณ WBC ลดลง ข. น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น

 

 ค. น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่ ง. องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง

 

 ตอบ ค. น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่ 

 

9. ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction

 

 ก. การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ

 

 ข. มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง

 

 ค. เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

 

 ง. มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง

 

 ตอบ ค. เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

 

สถานการณ์

 

 นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์2542 มีประจำเดือน 5 วัน

 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12

 

10. ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์

 

 ก. 9 สัปดาห์ 5 วัน ข. 9 สัปดาห์ 6 วัน

 

 ค. 10 สัปดาห์ 2 วัน ง. 10 สัปดาห์ 3 วัน

 

 ตอบ ค. 10 สัปดาห์ 2 วัน

 

11. ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา

 

 ก. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 ข. วันที่ 3 ธันวาคม 2542

 

 ค. วันที่ 4 ธันวาคม 2542 ง. วันที่ 5 ธันวาคม 2542

 

 ตอบ ง. วันที่ 5 ธันวาคม 2542

 

12. ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู

 

 ก. LIE ข. POSITION

 

 ค. ATTITUDE ง. PRESENTATION

 

 ตอบ ก. LIE 

 

 

 

 

 

13. การตรวจหา Surfactant ในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

 

 ก. 12 สัปดาห์ ข. 24 สัปดาห์

 

 ค. 28 สัปดาห์ ง. 32 สัปดาห์

 

 ตอบ ง. 32 สัปดาห์

 

14. เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

 

 ก. 12 สัปดาห์ ข. 16 สัปดาห์

 

 ค. 20 สัปดาห์ ง. 24 สัปดาห์

 

 ตอบ ค. 20 สัปดาห์

 

15. ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน 

 

 ก. 2 วัน ข. 3 วัน

 

 ค. 4 วัน ง. 5 วัน

 

 ตอบ ข. 3 วัน

 

16. การฟังเสียงหัวใจทารกขณะมีการหดรัดตัวของมดลูกจะพบอะไร 

 

 ก. FHR จะช้าลง ข. FHR จะเร็วขึ้น

 

 ค. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ FHS ง. จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น

 

 ตอบ ข. FHR จะเร็วขึ้น

 

17. อาการของ Presumotive signs ได้แก่ อาการในข้อใด 

 

 ก. คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น

 

 ข. คลื่นไส้ ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น ประจำเดือนขาด

 

 ค. เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น และประจำเดือนขาด

 

 ง. คลื่นไส้ เตานมคัด ปัสสาวะบ่อย และประจำเดือนขาด

 

 ตอบ ก. คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น 

 

18. ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของนางสายฝนระบุว่า G3 P1101 ตรงกับความหมายในข้อใด

 

 ก. ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดปกติ 1 คลอดผิดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

 

 ข. ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

 

 ค. ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

 

 ง. ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 แท้ง 1 ไม่เคยตาย คลอดและมีชีวิต 1

 

 ตอบ ค. ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

 

19.  นางสมศรี ให้ประวัติ LMP วันที่ 11 มกราคม 2542 จึงใช้ Naegel’s rule คำนวณ EDC ของสมศรี

 

 ก. 4 เมษายน 2543 ข. 18 ตุลาคม 2542

 

 ค. 14 กันยายน 2542 ง. 18 พฤศจิกายน 2542

 

 ตอบ ข. 18 ตุลาคม 2542

 

20. จากการตรวจทางหน้าท้อง ฟังได้เสียงหัวใจทารกอยู่ด้านซ้าย ศีรษะ คลำได้ที่ Fundus ทารกอยู่ 

 

 ในครรภ์ท่าใดเวลาคลอด

 

 ก. LOA ข. LSA

 

 ค. LOP ง. OPP

 

 ตอบ ข. LSA

 

21. นางวันดี ตั้งครรภ์ที่ 3 จำ LMP ไม่ได้ แต่รู้สึกเด็กดิ้นเมื่อกลางเดือนมกราคม 2542 กำหนด

 

 การคลอดโดยประมาณเมื่อไร

 

 ก. ต้นกรกฎาคม 2542 ข. กลางกรกฎาคม 2542

 

 ค. กลางสิงหาคม 2542 ง. ปลายสิงหาคม 2542

 

 ตอบ ง. ปลายสิงหาคม 2542

 

22. อาการข้างเคียงของการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ด้วยการเหน็บ prostaglandin ทางช่องคลอด 

 

 คือข้อใด

 

 ก. มดลูกแตก ข. ความดันโลหิตสูง

 

 ค. ถุงน้ำทูนหัวแตกก่อนกำหนด ง. คลื่นไส้ อาเจียน

 

 ตอบ ง. คลื่นไส้ อาเจียน 

 

23. ข้อห้ามในการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คือข้อใด 

 

 ก. น้ำเดินก่อนกำหนด 

 

 ข. ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน

 

 ค. ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

 

 ง. ครรภ์เกินกำหนด

 

 ตอบ ข. ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน 

 

24. ทารกท่าใดที่สามารถใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดได้ 

 

 ก. ท่าศีรษะเงยเล็กน้อย ข. ท่าศีรษะก้มคางชิดอก

 

 ค. ท่าศีรษะเงยมากที่สุด ง. ท่าศีรษะตรง

 

 ตอบ ข. ท่าศีรษะก้มคางชิดอก 

 

25. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้คีมช่วยคลอด 

 

 ก. ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า ข. สามารถหมุนศีรษะทารกได้ง่ายกว่า

 

 ค. แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า ง. สามารถดึงศีรษะทารกในท่าก้นได้

 

 ตอบ ค. แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า 

 

 

 

26. ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้สมบูรณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง 

 

 ก. ทารกท่าหน้าผาก ข. ทารกขาดออกซิเจน

 

 ค. มารดามีความดันโลหิตสูง ง. มารดาเป็นเบาหวาน

 

 ตอบ ก. ทารกท่าหน้าผาก 

 

27. หลังเจาะถุงน้ำทันที กิจกรรมพยาบาลที่สำคัญคือข้อใด 

 

 ก. ให้นอนตะแคงซ้าย ข. ฟังการเต้นของหัวใจทารก

 

 ค. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ง. ห้ามลุกจากเตียง

 

 ตอบ ข. ฟังการเต้นของหัวใจทารก 

 

28. ผู้ป่วยรายหนึ่ง มดลูกหดรัดตัวส่วนกลาง > ส่วนบนมดลูกหดรัดตัวตลอดเวลา ผู้ป่วย

 

 เจ็บครรภ์มากเกิดจากภาวะใด 

 

 ก. Hypotonic uterine inertia 

 

 ข. Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

 

 ค. Tetanic contraction หดตัวตลอดเวลา

 

 ง. Contraction ring หดตัวบริเวณ Contraction ring

 

 ตอบ ข. Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

 

29. นางปราณี ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ทารกตายในครรภ์ เรียกว่าอะไร

 

 ก. Late fetal death ข. Early fetal death

 

 ค. complete fetal death ง. Incomplete fetal death

 

 ตอบ ก. Late fetal death

 

30. หญิงมีครรภ์ท้องที่ 2 อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ มีบวมที่ขา ไม่มี Protien ใน Urine 

 

 Urine sugar + 1 จะให้คำแนะนำอย่างไร

 

 ก. งดน้ำตาลและขนมหวาน ข. นัดทำ GTT

 

 ค. เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล ง. นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป

 

 ตอบ ง. นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

 
 

จำหน่ายแนวข้อสอบไฟล์เอกสาร  คู่มืออ่านสอบหนังสืออ่านสอบ เอกสารติวข้อสอบคู่มือสอบ ติวสอบข้อสอบเก่า งานราชการงานรัฐวิสาหกิจอัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสืออ่านสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ อัพเดทที่สุด ปี 2558 2559 

 
จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ 
หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ MP3 ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ 


ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

<<<ธนาคารไทยพาณิชย์ >>> 

$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465 

<<<ธนาคารกสิกรไทย >>>
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
011-298-4070 


<<<ธนาคารกรุงไทย >>> 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 
984-402-4080 

 

โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณสิทธิชัย  โพธิ์คำ  (คุณบี)
Tel : 0621897192
Line ID : capuletzjr 
E-Mail : capulet_monkey@hotmail.com

 โดย Sitthichai Phokham
วันที่ 5 ม.ค. 60 10:14 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 4,770 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,770 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ