ตั้งกระทู้ใหม่

พร้อมเฉลย พร้อมสอบ เปิดให้โหลด ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี 2560


ลบ แก้ไข

 เปิดให้โหลด ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี 2560 พร้อมเฉลย พร้อมสอบ

 

ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 มาฝากกันแบบนี้ หวังว่าคงถูกใจหลายๆ ท่านนะคะ ไม่อยากให้พลาดเลยคะ เพราะ พร้อมสอบ ถ้าไม่อยากอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นกองๆ แล้วหละก็ ไปดู แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย กันเลย ทำแนวข้อสอบชุดนี้ได้เกิน 80% ก็มีความพร้อมในการเข้าสอบแล้วหละคะ เปิดให้โหลดกันแล้ว สำหรับ แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560 ส่งต่อฟรี โดยเป็น ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560
 

Screen Shot 2016-12-13 at 4.44.21 PM

เปิดให้โหลด ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2560 พร้อมสอบ แนวข้อสอบจ่าอากาศ 2560

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ สำหรับสอบ 2559 [ชุดที่ 1]
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง ?
ก. กองทัพอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกการบิน
ข. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกโรงเรียนในกรมเสนาธิการกองทัพอากาศ
ค. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกการบิน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. One of the Best Military Education Organizations in ASEAN จัดเป็น.................ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ค่านิยม
ง. ยุทธศาสตร์


ข้อที่ 3. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ข้อที่ 4. ตามปรัชญาของโรงเรียนจ่าอากาศ "ทักษะดี" มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหาร สามารถปฏิบัติงานในสายงานแต่ละสายวิทยาการได้
ข. การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข็มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ค. การปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ง. การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสำนึกในความเป็นไทย มีความรักชาติ ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ข้อที่ 5. ข้อใดคือค่านิยมหลักของโรงเรียนจ่าอากาศ ?
ก. เป็นสถาบันผลิตจ่าอากาศมืออาชีพ ที่มีขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ผลิตนักเรียนจ่าอากาศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
ค. นายทหารชั้นประทวนหลักของกองทัพอากาศ วินัยดี มีคุณธรรมและความจงรักภักดี
ง. นายทหารประทวนหลักมืออาชีพของกองทัพอากาศ


ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ในปี 2559 ?
ก. นาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์
ข. นาวาอากาศเอก ชินทัพพ์ ชนม์พัทธ์เมธา
ค. นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ
ง. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ข้อที่ 7. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือ ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์


ข้อที่ 8. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำเนิดขึ้นในกองทัพอากาศ เมื่อปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2491
ข. ปี พ.ศ. 2498
ค. ปี พ.ศ. 2500
ง. ปี พ.ศ. 2507


ข้อที่ 9. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ" ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 10. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลยม.6 ปี2560

 

* เฉลยของแนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย ปี2560 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ
[ads2]โดย jobparttimes .com
วันที่ 26 ธ.ค. 59 20:13 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 3,576 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,576 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Kreangkrai Nooying
ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Thanakorn Tanton
ขอบคุนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Khawfang Rattana Muangnil
ดีมากค่ะ
 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ