ตั้งกระทู้ใหม่

สานความร่วมมือ


ลบ แก้ไข

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 8 สถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง-จีน โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหารจาก 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนไทรน้อย, โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม, โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์