ตั้งกระทู้ใหม่

ประเมินโรงเรียนในกทม.ผ่านการรองรับถึง 389 แห่ง


ลบ แก้ไข

 

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า จากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 435 แห่งพบว่ามีสถานศึกษาที่สมศ. รับรอง 389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ89.43 ไม่รับรอง 46 แห่งคิดเป็นร้อยละ 10.57 ทั้งนี้มีสถานศึกษาที่มีผลประเมินระดับดีมาก 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.21 ระดับดี 362 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.22 และเมื่อดูจากผลการประเมินภายนอกทั้งสามรอบรวมกันพบว่ามีโรงเรียนที่ได้รับ ผลประเมินดีมากทั้งสามรอบ จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.30 ระดับดีคงที่ทั้งสามรอบ จำนวน 172 แห่งคิดเป็นร้อยละ 39.54

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์พบว่าต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของผู้บริหารและครู อาจารย์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็ว พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่สำคัญมีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นตัวตั้งต้นการขับ เคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา โดยไม่ต้องรอตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก อีกทั้งผู้บริหารและบุคลากรยังมีความตื่นตัวในการประเมินและนำผลการประเมิน ไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร สมศ.จึงอยากให้โรงเรียนกทม.เป็นพี่เลี้ยงในโครงการประเมินแบบ 1 ช่วย 9 เพื่อจะได้นำประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆด้วย


ขอบคุณข้อมูล เดลินิวส์โดย EZ0001710
วันที่ 21 เม.ย. 58 14:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 371 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 371 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ