ตั้งกระทู้ใหม่

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ในหัวข้อ “The Change Shift your future


ลบ แก้ไข

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ในหัวข้อ “The Change Shift your future เปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่า” เพื่อสร้างสรรค์งานภาพยนตร์โฆษณาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่า และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน สามารถนำผลงานการผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์