ตั้งกระทู้ใหม่

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน


ลบ แก้ไข

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมโครงการ " กยศ.กรอ.เพื่อชาติ" โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้้ โดยการประชุมครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้เสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชำระเงินคืน เพื่อส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลัง และแสดงถึงความรับผิดชอบในการนำเงินคืนกองทุนฯ ณ ห้องประชุม นเรศวร 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร