ตั้งกระทู้ใหม่

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์#4


ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น  4  โทร. 042-532477-8 ต่อ 217 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม  www.npu.ac.th  และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
        (1) กรณีสมัครด้วยตนเอง  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลา  16.30 น.  โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
        (2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์  ให้ส่งใบสมัครไปที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000   หรือส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 0-4253-2479 โดยให้ถือตราประทับรับของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ chanunkant@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. โดยให้ถือเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นสำคัญ
        ทั้งนี้  การสมัครจะต้องแนบประวัติ  ผลงาน  พร้อมทั้งคำรับรองจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด
**เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้**
(1)  ใบสมัคร  ติดรูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  ชุด
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  จำนวน  1  ฉบับ
(3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
(4)  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ
(5)  รูปเล่มประวัติส่วนตัว  ผลงาน  และแนวนโยบายในการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน  7  ชุด **ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่นี่**โดย EZ0011204
วันที่ 29 ต.ค. 58 15:32 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,361 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,361 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่